Могућности супституције природних камених агрегата рециклажом грађевинског отпада ради повећања заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса

Mentor Проф. др. Мирослав Поповић

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2024

Apstrakt
Циљ истраживања овог рада заснива се на чињеници да у свету, као и у нашој земљи, не постоје довољне количине природних агрегата за садашње потребе, а камоли за одрживо коришћење, у смислу обезбеђивања будућих генерација и потреба. Такође, постоји и мањак законске регулативе и инфраструктуре за третман и одлагање грађевинског отпада, за који нема довољно уређених локација за сакупљање ни постројења за третман. Основни циљ ове докторске дисертације је детаљна анализа постојећег стања у области резерви и могућности коришћења природних агрегата, као и испитивање могућности смањења употребе природних агрегата и супституције рециклираним агрегатима добијеним рециклажом грађевинског отпада, што је од великог економскоги научног значаја, али и од пресудног значаја за заштиту животне средине. У раду је на експерименталним примерима приказана оправданост коришћења грађевинског отпада након рециклаже у грађевинарству. Током експерименталних активности за време израде ове дисертације,прикупљене су и рециклиране узорковане количине и одабране врсте грађевинског отпада, након чега су тако добијене фракције испитане за примену у грађевинарству, у складу са правилима еколошке и грађевинске струке. На основу извршених анализа, у Дисертацији су разматрани састав и својства добијених материјала, који би се даље могли применити у области грађевинарства као замена природних ресурса
Ključne reči održivi razvoj, održivo korišćenje, zaštita životne sredine, reciklaža, kameni agregati, tehnogeni agregati, građevinski otpad
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Abramović-2024-phd,
  author = {Filip Abramović}, 
  title  = {Могућности супституције природних камених агрегата рециклажом грађевинског отпада ради повећања заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2024
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Filip Abramović
T1 Могућности супституције природних камених агрегата рециклажом грађевинског отпада ради повећања заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2024
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
F. Abramović. (2024). Могућности супституције природних камених агрегата рециклажом грађевинског отпада ради повећања заштите животне средине и одрживог коришћења природних ресурса (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd