Pejzaži Modifikovanog Sveta.transdisciplinarni Pristup Fotografiji I Pejzažu U Umetnosti Posle 2000. Godine

Mentor dr Miodrag Šuvaković, redovni profesor

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Doktorska disertacija Pejzaži modifikovanog sveta. Transdisciplinarni pristup fotografiji i pejzažu u umetnosti posle 2000. godine, analizira fotografiju i pejzaž kroz teorijske i umetničke prakse 20. i 21. veka. Glavna hipoteza disertacije polazi od toga da fotografija ima najviše sličnosti sa pejzažem. Oboje su podložni različitim transformacijama i modifikacijama. Pored uvoda i rezimea disertacija se sastoji od pet glavnih poglavlja. U prvom poglavlju postavljeni su temelji istraživanja kroz nekoliko hipoteza Vilijama Mičela o pejzažu koje su dovedene u vezu sa fotografijom. U okviru drugog poglavlja razmatran je odnos fotografije i pejzaža u modernizmu kroz određena istorijska, društvena i kulturna dešavanja, teoriju i fotografsku praksu. U fokusu trećeg poglavlja su teorije fotografije strukturalizma i poststrukturalizma kao i primeri tretmana fotografije i pejzaža u radovima umetnika konceptualne umetnosti i postmodernizma. Teorija i umetnička praksa u vreme digitalne fotografije su razmotreni u četvrtom poglavlju. Naspram prethodnih u kojima su analizirani primeri internacionale fotografske i umetničke scene, peto ujedno i poslednje poglavlje posvećeno je dešavanjima i primerima percepcije fotografije i pejzaža na nacionalnoj umetničkoj sceni od sedamdesetih godina 20. veka i pojave nove umetničke prakse do radova najnovije umetničke produkcije.
Ključne reči photography; landscape; space; transformation; structuralism; poststructuralism, modernism; postmodernism and digital photography.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Matić-2023-phd,
  author = {Jelena Matić}, 
  title  = {Pejzaži Modifikovanog Sveta.transdisciplinarni Pristup Fotografiji I Pejzažu U Umetnosti Posle 2000. Godine},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena Matić
T1 Pejzaži Modifikovanog Sveta.transdisciplinarni Pristup Fotografiji I Pejzažu U Umetnosti Posle 2000. Godine
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Matić. (2023). Pejzaži Modifikovanog Sveta.transdisciplinarni Pristup Fotografiji I Pejzažu U Umetnosti Posle 2000. Godine (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd