RAZVIJANJE JEZIČKIH VEŠTINA U ONLAJN NASTAVNOM OKRUŽENJU NASTALOM USLED ŠIRENJA VIRUSA KOVID-19 – DOMETI I OGRANIČENJA

Časopis: Komunikacija i kultura online

Volume, no: 12 , 12

ISSN: 2217-4257

DOI: 10.18485/kkonline.2021.12.12.13

Stranice: 214-229

Link: https://doi.org/https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.13

Apstrakt:
Izbijanje pandemije prouzrokovane širenjem virusa Kovid-19 ostavilo je značajnog traga na obrazovne sisteme širom sveta koji su se suočili sa brojnim preprekama i izazovima u organizovanju nastavnog procesa, čiji integralni segment čini i oblast podučavanja jezika. Ovaj rad predstavlja pilot studiju i za cilj ima da ispita afektivne stavove studenata anglistike prema realizaciji nastave jezika u onlajn okruženju, kao i mogućnostima za razvijanje svih jezičkih veština u datom nastavnom kontekstu. Istraživanje obuhvata analizu rezultata ankete zasnovanoj na Likertovoj skali procene, koja ispituje stavove studenata prema različitim aspektima učenja i podučavanja jezika u onlajn okruženju, kao i korelaciju odgovora koji se odnose na afektivne stavove prema svakodnevnoj komunikaciji u onlajn okruženju i komunikaciji tokom onlajn nastave, a potom i korelaciju jezičkih veština. Rezultati istraživanja predstavljeni su kvalitativno, narativnim opisom i komparacijom kategorijalnih varijabli, ali i kvantitativno, statističkim prikazom rezultata za svako pitanje iz ankete. Rezultati istraživanja ukazuju na visok stepen pozitivnog odnosa studenata prema svim aspektima podučavanja jezika u onlajn okruženju, ali i na korelacije koje postoje između stavova prema mogućnostima razvijanja produktivnih i receptivnih veština.
Ključne reči: onlajn nastava, razvijanje jezičkih veština, stavovi studenata anglistike