Modalitet tandemskog učenja kao vid savremenog trenda u učenju stranog jezika: Primer mobilne aplikacije HelloТalk

Časopis: Nastava i vaspitanje

Volume, no: 69 , 3

ISSN: 2560-3051

DOI: 10.5937/nasvas2003361G

Stranice: 361-375

Link: https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0547-33302003361G

Apstrakt:
U radu su naglašeni savremeni trendovi usvajanja stranih jezika koji sistematski pospešuju komunikativne sposobnosti, doprinoseći razvijanju jezičkih veština na kreativan i inovativan način. Jedan od vodećih trendova ogleda se u modalitetu uzajamnog učenja, koji se sve više koristi i podrazumeva interakciju dva lica koja su voljna da jedno drugo nauče svoj maternji jezik. Prikazane su mogućnosti usvajanja stranog jezika pomoću mobilne aplikacije HelloTalk, zasnovane na tandemskom učenju i utemeljene na komunikativnom pristupu. Društvene interakcije koje su uključene u partnersko rešavanje problema omogućavaju svakom studentu da proširi svoju zonu narednog razvoja, što predmet ovog rada čini značajnim u pedagoškom kontekstu. U radu je predstavljeno istraživanje sprovedeno s ciljem ispitivanja mišljenja studenata o korišćenju ovog alata za usvajanje stranih jezika. Korišćena je kvantitativna i kvalitativna metodologija. Podaci su prikupljeni na osnovu onlajn ankete i putem fokus grupnih razgovora. Pokazalo se da je jedna od glavnih prednosti učenja stranih jezika na ovaj način delimično ili potpuno smanjenje jezičkih barijera, kao i odsustvo straha i treme, čestih pratilaca u komuniciranju na stranom jeziku. Potvrđeno je da mobilna aplikacija HelloTalk, iako privlačna pri učenju stranih jezika, nije u potpunosti zaživela među studentskom populacijom u Srbiji usled nedostatka slobodnog vremena studenata, kao i njihove nedovoljne angažovanosti koja je neophodna pri tandemskom učenju.
Ključne reči: učenje stranih jezika, tandemsko učenje, mobilna aplikacija HelloTalk