Korelacija između anksioznosti i postignuća u učenju L2 na primeru studentske populacije u Srbiji: kvantitativna analiza uticaja afektivnih faktora na nastavu stranih jezika

Časopis: Филолошки преглед

Volume, no: 45 , 2

ISSN: 0015-1807

Stranice: 107-123

Link: http://www.fil.bg.ac.rs/fpregled/

Apstrakt:
Imajući u vidu zastupljenost i značaj stranih jezika u obrazovnom sistemu Republike Srbije, predmet ovog rada predstavlja faktor, koji po mišljenju autorki rada, značajno utiče na uspešnost u učenju stranih jezika, a to je anksioznost prema jeziku koji se uči. U radu je najpre dat pregled osnovnih teorijskih pojmova i poređenje sa sličnim studijama. Zatim, predstavljeno je istraživanje sprovedeno sa ciljem ispitivanja nivoa anksioznosti studenata nematičnih fakulteta prilikom usvajanja stranog jezika kako bi se utvrdilo u kojoj meri ona utiče na uspešnost u usvajanju jezika. Rad sadrži detaljan opis metodologije istraživanja, načina obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata. Na kraju, nakon sumiranja rezultata, date su preporuke za eventualna dalja istraživanja.
Ključne reči: afektivni faktori učenja L2, anksioznost, usvajanje L2, uspešnost u učenju L2, studentska populacija