Informaciono-komunikacione tehnologije u nastavi stranih jezika pre i tokom pandemije virusa COVID-19: pregled istraživanja na univerzitetskom nivou

Časopis: Anali Filoloskog fakulteta

Volume, no: 33 , 2

ISSN: 0522-8468

DOI: 10.18485/analiff.2021.33.1

Stranice: 135-151

Link: http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=journals&issue=analiff-2021-33-2&i=7

Apstrakt:
Cilj ovog rada je da prikaže i objedini stavove i očekivanja studentske populacije i profesora jezika o nastavi stranih jezika i upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), ali i o tradicionalnoj učionici i nedostacima upotrebe IKT u nastavnom procesu u univerzitetskom okruženju. Pregledom rezultata istraživanja autorki, sprovedenih neposredno pre novonastalih okolnosti izazvanih globalnom pandemijom COVID-19, kao i pregledom istraživanja tokom pandemije, nastoji se da se doprinese daljem unapređenju kvaliteta nastave stranih jezika uz odgovarajuću upotrebu novih tehnologija, uvažavajući mišljenja studentske populacije i nastavnog kadra. Možemo zaključiti, bazirajući se na rezultatima tri kvantitativna i jednog kvalitativnog istraživanja, da profesori jezika sa svojim pedagoškim i digitalnim kompetencijama imaju ključnu ulogu u unapređenju procesa nastave i učenja, nezavisno od okolnosti koje uslovljava savremeno doba.
Ključne reči: IKT, nastava stranog jezika, učenje stranog jezika, savremene tehnologije
Priložene datoteke: