Pristupi istraživanju i eksperimentu u vizualnim umjetnostima (Izvođenje teoretizacije transdisciplinarnih umjetničkih istraživanja na osnovu djela Ivana Ladislava Galete)

Mentor Prof. dr Miško Šuvaković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt
Predmet ovog istraživanja doktorske disertacije po nazivom Pristupi istraživanju i eksperimentu u vizualnim umjetnostima (izvođenje teoretizacije transdiciplinarnih umjetničkih istraživanja na osnovu djela Ivana Ladislava Galete) odnosi se na analizu pojmova, procedura i protokola eksperimentalnog i istraživačkog pristupa unutar umjetničke produkcije, što upućuje na transdisciplinarna i metamedijska prekoračenja granica vizualnih umjetnosti temeljenih na avangardnim, neoavangardnim i postavangardnim propozicijama. Kompleksni sklop različitih teorijskih platformi konstruirao je referentni okvir čija je interpretacija obuhvatila hibridnost polja eksperimenata sa filmom, fotografijom, videom, zvukom, vizualnom poezijom, zatim internetske akcije, intervencije u javne prostore, te pregled pedagoških eksperimentalnih istraživačkih praksi.

Teorijsko interpretativni korpus objedio je teoriju intertekstualnosti, teoriju filma, teoriju semiotike i semiologije, teoriju umjetnosti i kulture, teoriju umjetnika i teoriju hibridnih pisanja umjetnika. Disertacija je podijeljena u dvije kauzalne cjeline. U prvoj se vrši analiza i interpretacija povijesno-društvenog, kulturalnog, teorijskog i filozofskog konteksta, dok se u drugoj predstavlja studija slučaja koja obuhvaća sistemsku analizu umjetničke prakse hrvatskog multimedijalnog umjetnika Ivana Ladislava Galete. Višeslojan i kompleksan odnos navedenih teorijskih platformi kao diskurzivna analiza omogućio je lociranje, mapiranje, definiranje i interpretiranje problemske osnove unutar složene strukture umjetničke produkcije. Istovremeno je i simpflicirao složene hibridne znakovne sisteme, te diskurzivne epistemološke protokole i procedure.

Problemska osnova na temelju koje je strukturirana kategorijalna podjela/sistemska analiza umjetničke prakse I.L.Galete u drugom dijelu doktorske disertacije izvedena je iz teorijske platforme Giulia Carla Argana (Đulia Karla Argana) o istraživačkoj umjetnosti/umjetnosti kao projekta. Prema Arganovoj klasifikaciji projektivnog, fluentnog, nedovršenog djela, kao postuliranje neoavangardnih tendencija, izveden je koncept work in progress kao diskurzivna kategorizacija umjetničke prakse podijeljena na četiri dominantne kategorije: intertekstualnost/intermedijalnost, bihevioralni performans, antiumjetnost i teorija umjetnik/hibridna pisanja umjetnika.

Temeljne pretpostavke ovog istraživanja su: 1. Eksperimentom i istraživanjem kao djelatnim umjetničkim procedurama i protokolima prekoračuju se disciplinarne granice i granice specifičnosti medija; 2. Hibridnost polja ukazuje na složenost problemske osnove unutar

strukture umjetničkog djela; 3. Hibridno pisanje umjetnika promatra se kao prvostupanjski jezično-teoretski instrument koji reflektira drugostupanjske metateorijske tekstove (psihoanaliza, filozofija, antropozofija, ezoterija, teozofija, numerologija, matematika, fizika, književnost i sl.); 4. Umjetnička praksa sagledava se kao teorija in situ - samorazumljiv tok premisa i konkluzija nastao iz djelatne procedure istraživanja; 5. Umjetnička praksa posjeduje fundamentalne značajke projektivne umjetnosti; 6. Autorefleksivnost kao proteorijska praksa predočava palimpsestičko usložnjavanje karakterističnih strukturalnih intertekstualnih referenci; 7. Perceptivne destabilizacije promatraju se kao rezultat upotrebe nekonvencionalnih metoda i postupaka realizacije umjetničkog rada; i 8. Praksa pedagoško/umjetničkog rada pozicija je gdje se govorni performativni čin transponira u programski tekst, i sl.
Ključne reči umjetnički eksperiment, umjetničko istraživanje, intertekstualnost, transdisciplinarnost, Ivan Ladislav Galeta, work in progress, bihevioralni performans, autoferencijalnost, pedagoški obrat, provokacija percepcije, projekt u umjetnosti, konceptualna umje
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Kružić-2020-phd,
  author = {Dragana Kružić}, 
  title  = {Pristupi istraživanju i eksperimentu u vizualnim umjetnostima (Izvođenje teoretizacije transdisciplinarnih umjetničkih istraživanja na osnovu djela  Ivana Ladislava Galete)},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dragana Kružić
T1 Pristupi istraživanju i eksperimentu u vizualnim umjetnostima (Izvođenje teoretizacije transdisciplinarnih umjetničkih istraživanja na osnovu djela  Ivana Ladislava Galete)
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Kružić. (2020). Pristupi istraživanju i eksperimentu u vizualnim umjetnostima (Izvođenje teoretizacije transdisciplinarnih umjetničkih istraživanja na osnovu djela Ivana Ladislava Galete) (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd