Liderstvo u funkciji unapređenja kvaliteta usluga u hotelijerstvu

Mentor prof. dr. Miroslav Knežević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Savremeno poslovanje karakterišu promene koje se dešavaju rapidno i konstantno, te je liderstvo jedan od ključnih elemenata uspeha organizacija. Lideri imaju strategiju, viziju i ideje. Njihova uloga je da motivišu zaposlene da se lako prilagode promenama i da slede zajedničku viziju i ideje. Lideri treba da inspirišu zaposlene kako bi oni pokazali svoj pun potencijal na putu ka ostvarenju zajedničkih ciljeva.Iako ima više različitih definicija liderstva, u svakoj definiciji izdvaja se uticaj koji lideri imaju na sledbenike kao osnovna karakteristika liderstva. Uticaj je neodvojiva komponenta liderstva, bez uticaja liderstvo ne postoji. Uticaj je efekat koji lider ima na sledbenike. Lider može da utiče na stavove, percepcije ili ponašanje sledbenika, a sam uticaj može biti jači ili slabiji. U procesu liderstva lideri primenjuju različite stilove, a osnovna podela je na autoritativni i demokratski (liberalni) stil. U praksi je često preklapanje različitih liderskih stilova.U turizmu uopšte, a posebno u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, zaposleni su ključni za kvalitet usluga koje kompanija nudi. Od kvaliteta usluga zavisi zadovoljstvo korisnika. Veoma je važno da lideri budu posvećeni kvalitetu usluga, a da primenom adekvatnog liderskog stila utiču na zaposlene tako da zaposleni budu zadovoljni, da dele sa njima iste ciljeve, kao i posvećenost kvalitetu usluga. Važno je da lideri imaju jaku ličnu komunikaciju sa svojim zaposlenima, kako bi oni postali skloniji da dele vrednosti i ciljeve organizacije i postali svesni svoje uloge u podizanju kvaliteta usluga na viši nivo. Zadovoljstvo zaposlenih je nesumnjivo ključno u hotelijerstvu. Zadovoljni zaposleni su vredni, lojalni i sposobni da pruže izuzetan doživljaj za goste.U uvodnom delu disertacije biće predstavljeni predmet i ciljevi istraživanja, praktični inaučni doprinos, kao i polazne hipoteze. Biće dat osvrt i na korišćene metode istraživanja. Zatim će biti predočena struktura rada.
Ključne reči liderstvo, kvalitet u hotelijerstvo
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Lončar-2023-phd,
  author = {Jovana Lončar}, 
  title  = {Liderstvo u funkciji unapređenja kvaliteta usluga u hotelijerstvu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jovana Lončar
T1 Liderstvo u funkciji unapređenja kvaliteta usluga u hotelijerstvu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Lončar. (2023). Liderstvo u funkciji unapređenja kvaliteta usluga u hotelijerstvu (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd