Dizajn i programiranje korisničkog interfejsa

Autori: Mlađan Jovanović, Nikola Savanović

ISBN: 978-86-7912-792-1

Broj strana: 339

Izdavač: Univerzitet Singidunum

Kratak opis:
Udibenik je rezultat vßegodiSnje saradnje sa studentima 3. godine smera Radunarske Nauke na predmetu Programiranje i dizajn korisniékih interfejsa i studentima 3. godine smera Softversko i Informaciono Inienjerstvo na predmetu Klijentske Veb aplikacije, Univerziteta Singidunum. Namenjen je i Siroj publici zainteresovanoj za oblasti dizajna i programiranja korisni&og interfejsa.

Udibenik najpre daje kontekst oblasti korisniékog interfejsa kroz istorijski razvoj i vrste. Zatim opisuje grafi&i korisnidki interfejs (GKI) kao najzastupljeniju vrstu korisnidkog interfejsa. Prikazana je arhitektura sa obrascima, pristupi izradi, i ulazni i izlazni mehanizmi GKI. Implementacija principa dizajna u izradi GKI äni korisniéki interfejs estetski privlac:nijim i lakSim za koriSCenje te je njima posveCena posebna sekcija.

Sekcije u nastavku daju pregled programskih jezika za izradu Veb GKI i tehnologija zasnovanih na ovim jezicima. Prikazani su osnovni principi i mehanizmi JavaScript i TypeScript jezika eije je poznavanje neophodno za implementaciju Veb GKI. Jezici predstavljaju osnovu Angular okvira za razvoj korisniüog interfejsa. Angular Material je biblioteka standardnih elemenata GKI sa unapredenim izgledom i funkcijama. Pored toga, opisane su i tehnologije za vizuelni dizajn Veb GKI. Na kraju je koriSCenje navedenih tehnologija demonstrirano kroz prototip aplikacije.
Ključne reči: dizajn, korisnički interfejs, programiranje
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {M. Jovanović and N. Savanović}, 
 title   = {Dizajn i programiranje korisničkog interfejsa},
 publisher = {Univerzitet Singidunum},
 year   = 2023,
 pages   = 339,
 isbn   = {978-86-7912-792-1}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Mlađan Jovanović
A1 Nikola Savanović
T1 Dizajn i programiranje korisničkog interfejsa
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
Unapred formatirani prikaz citata
M. Jovanović and N. Savanović, Dizajn i programiranje korisničkog interfejsa, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2023.