Novi koncept arhitekture sistema za obradu velike količine podataka u senzorskim uređajima sa ograničenim računarskim resursima

Mentor Mladen Veinović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Državna infrastruktura, kako vojna, tako i civilna, u današnje vreme se ne može ni zamisliti bez upošljavanja računarskih, telekomunikacionih i senzorskih sistema koji su odgovorni za nesmetano funkcionisanje života u savremenom svetu. Posmatrajući senzorske sisteme, zajednička potreba za sve njih jeste određeni procesorski sistem, odnosno platforma za prihvat i obradu signala sa senzora. U današnje vreme, mnogi proizvođači pristupaju pomenutim zadacima kreiranjem procesorskih platformi za specifične namene kao što su platforme za obradu video signala namenjene elektro-optičkim sistemima, platforme za digitalnu obradu signala namenjene radarskim sistemima, zatim kombinacijom pomenutih tehnologija namenjenim automobilskoj industriji, itd.
U okviru ove disertacije dat je predlog nove arhitekture univerzalne platforme za obradu signala u senzorskim uređajima prilagođene za primenu u modernim senzorsikm sistemima. Arhitektura predsavlja kombinaciju više savremenih procesorskih tehnologija za obradu signala kao štu su programabilna logika (eng. field programable gate array – FPGA), višejezgarni mikroprocesori i jedinice za obradu grafičkih podataka (eng. graphics processin unit - GPU), kao i integracijom prateće mrežne infrastrukture, naročito vodeći računa o masi i dimenzijama, pokazano je i dokazano da razvijena plaforma ima sve odlike univerzalnosti i da se može koristiti u različitim senzorskim sistemima. Poseban akcenat je dat modularnosti i prilagodljivosti čitavog sistema turbulencijama na svetskom tržištu elektronskih komponenata izazvanih raznim krizama na globalnom nivou. Koncept univerzalne platforme je verifikovan kroz njenu praktičnu implementaciju. U disertaciji, tok razvoja je detaljno opisan u narednim poglavljima, prateći razvoj hardvera, implementaciju i testiranje složenih softverskih algoritama, planiranje mrežne infrastrukture, integraciju u moderan elektrooptički sistem i testiranje na sistemskom nivou. Pokazano je da implementirana platforma u potpunosti ispunjava pretpostavke nove predložene arhitekture. Dati su pravci daljeg razvoja i posebno naznačen doprinos disertacije u odnosu na tradicionalne načine rešavanja pomenutih zadataka.
Ključne reči senzorski sistemi, arhitektura obrade podataka, višejezgarni procesori, GPU jezgra, FPGA, zahtevne primene, elektro-optički, radarski, kriptografski sistemi, složeni algoritmi, rad u realnom vremenu, visok informacioni protok, ograničeni resursi
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Latinović-2023-phd,
  author = {Nikola Latinović}, 
  title  = {Novi koncept arhitekture sistema za obradu velike količine podataka u senzorskim uređajima sa ograničenim računarskim resursima},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Nikola Latinović
T1 Novi koncept arhitekture sistema za obradu velike količine podataka u senzorskim uređajima sa ograničenim računarskim resursima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
N. Latinović. (2023). Novi koncept arhitekture sistema za obradu velike količine podataka u senzorskim uređajima sa ograničenim računarskim resursima (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd