The basic features of typical consumers of organic food

Časopis: Journal of Agricultural Sciences

Volume, no: 67 , 4

ISSN: 1450-8109

DOI: 10.2298/JAS2204433M

Stranice: 433-452

Link: http://joas.agrif.bg.ac.rs/sites/joas.agrif.bg.ac.rs/files/article/pdf/649-7._34106-1-final.pdf

Apstrakt:
Osnovni cilj aktuelnog istraživanja je utvrđivanje opšte učestalosti kupovine organske hrane i elementarnih demografskih karakteristika tipičnog potrošača organske hrane. Istraživanjem je obuhvaćeno šest stotina učesnika različitog pola, starosti, stepena obrazovanja, materijalnog i bračnog statusa, prihoda i životnog prostora. Korišćen je Gugl upitnik, u periodu od juna do decembra 2021. godine, koji je poslat na adrese 800 ljudi, od kojih je 600 ljudi u potpunosti popunilo upitnik. Metričke karakteristike primenjenog upitnika bile su, kao i u prethodnim istraživanjima u kojima je korišćen ovaj instrument, na odgovarajućem nivou. Za obradu i analizu dobijenih podataka korišćen je SPSS verzija 26. Korišćene su neparametarske tehnike zbog nepravilne raspodele rezultata na merenim varijablama. Korišćene su: deskriptivna statistika u cilju adekvatnog predstavljanja uzorka, te Man-Vitnejev U test i Kruskal-Volisov test u cilju otkrivanja postojećih razlika između grupa učesnika. Pokazalo se da je učestalost kupovine organske hrane u Srbiji i dalje na veoma niskom nivou. Klasični kupci organske hrane su uglavnom žene, starije životne dobi, višeg obrazovanja i primanja. Obično žive u urbanim sredinama, a njihov bračni status i broj dece ne utiču na donošenje odluke da konzumiraju organsku hranu i proizvode.
Ključne reči: organska hrana, potrošači, učestalost kupovine organske hrane, glavne demografske karakteristike, tržište hrane.
Priložene datoteke: