Jedna klasa sistema za generisanje I distribuciju kriptoloških ključeva zasnovana na više biometrijskih modaliteta

Mentor Saša Adamović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
U doktorskoj disertaciji predložena je jedna klasa sistema za generisanje i distribuciju kriptoloških ključeva na osnovu više biometrijskih modaliteta. Teorijskim okvirom obuhvaćena su dva biometrijska modaliteta, otisak prsta i iris.
U radnim režimima sistem koristi heš vrednosti koje su dobijene u početnoj fazi, tj. fazi upisa. Osim ovih vrednosti, u upotrebi su pomoćni podaci koji čine da biometrijski podaci budu poništivi i na ovaj način štite privatnost biometrijskih podataka. Takođe, pružaju zaštitu kriptološkim parametrima. Biometrija irisa, kao izvor najbogatiji sa bioinformacijom, upotrebljena je u svrhu ekstrakcije tajnog ključa, dok se za servis autentifikacije koristi otisak prsta.
Eksperimentalna analiza koja je obuhvatila kompletan istraživački deo rada u tezi, zasniva se na uzorcima dobijenim iz CASIA biometrijske baze podataka, a postignuti eksperimentalni rezultati ukazuju na značajne doprinose koji u velikoj meri podižu performanse ove klase sistema.
Ključne reči višemodalna biometrija, poništiva biometrija, biometrijski sistemi, generisanje kriptoloških ključeva, performanse sistema.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Gavrilović-2022-phd,
  author = {Jelena Gavrilović}, 
  title  = {Jedna klasa sistema za generisanje I distribuciju kriptoloških ključeva zasnovana na više biometrijskih modaliteta},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena Gavrilović
T1 Jedna klasa sistema za generisanje I distribuciju kriptoloških ključeva zasnovana na više biometrijskih modaliteta
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Gavrilović. (2022). Jedna klasa sistema za generisanje I distribuciju kriptoloških ključeva zasnovana na više biometrijskih modaliteta (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd