Uticaj fedinga na komunikaciju senzorskih čvorova u bežičnim nosivim telesnim senzorskim mrežama za vojnu primenu

Mentor Petar Spalević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Svakodnevno se uvećavaju zahtevi za informacijama u procesu odlučivanja. Savremena bojišta svakako nisu izuzetak, jer se na osnovu tačnih i pravovremenih informacija mogu donositi odluke koje na kraju mogu spasiti ljudske živote, smanjiti upotrebu prekomerne sile ili pak uništenje vojne tehnike. Količine i vrste podataka koje senzorske mreže generišu na samom terenu postavljaju tehničke izazove pred komunikacionu tehniku da obezbede pravilan, potpun i bezbedan način protoka informacija. Jedan od problema koji je potrebno istražiti je komunikacija bežičnih senzorskih mreža koje imaju nove karakteristike i zahteve na komunikacionim sistemima i mrežnim protokolima, a koji se razlikuju od konvencionalnih mreža za komunikaciju podataka. Pojava fedinga u bežičnim senzorskim mrežama je sigurna, ali sam sistem svojom konfiguracijom senzorskih čvorova i kombinacijom bežičnih tehnologija čini da se interferencija u kanalu smanji i poveća kapacitet protoka samog kanala. Bežične senzorske mreže se organizuju u hijerarhiskom i ćelijskom nivou. S druge strane veliki broj ćelija utiče da se poveća i broj radio kanala, a sa povećanjem broja radio kanala dolazi do međukanalne interferencije što direktno utiče kvalitet prenosa podataka radio kanalom. Cilj je postići potreban nivo kapaciteta u prenosu i kvaliteta u prijemu signal na krajnoj tački. Dodatak, konvencionalnim RF sistemima komunikacije, u obliku FSO komunikacionih sistema predstavljaju značajno unapređenje koje može unaprediti performanse, brzine prenosa i bezbedniji prenos podataka. U radu je predložena hibridna RF/FSO mobilna senzorska mreža koja uspešno treba za prevaziđe komunikacione probleme konvencionalne RF mreže. U radu je istražena mogućnost da se kroz optički kanal u prisustva fedinga (scintilacije) prenesu kompleksniji podaci (slika, video i sl.), kao i kako u prisustvu fedinga u optičkom kanalu dolazi do degradacije podatka.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Stanojević-2022-phd,
  author = {Milan Stanojević}, 
  title  = {Uticaj fedinga na komunikaciju senzorskih čvorova u bežičnim nosivim telesnim senzorskim mrežama za vojnu primenu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milan Stanojević
T1 Uticaj fedinga na komunikaciju senzorskih čvorova u bežičnim nosivim telesnim senzorskim mrežama za vojnu primenu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stanojević. (2022). Uticaj fedinga na komunikaciju senzorskih čvorova u bežičnim nosivim telesnim senzorskim mrežama za vojnu primenu (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd