Koreografska memorija: istraživanje koreografske narodne prakse u popularnoj kulturi

Mentor Dragana Stojanović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Doktorska disertacija Koreografska memorija: istraživanje koreografske narodne prakse u popularnoj kulturi usmerena je najpre na uspostavljanje i determinisanje koncepta koreografska memorija. Termin koreografska memorija u ovom radu se tretira kao fenomen koji se odvija kod izvođača koreografije narodne igre kao pojedinca, a zatim i kao deo kolektiva u kojem je u neraskidivom sinkretičkom jedinstvu objedinjeno više različitih koreografskih elemenata (kinetika, prostor, muzika, vreme i ekspresija).
Uspostavljanje koncepta koreografska memorija zahteva kompleksan i interdisciplinaran pristup, pre svega zato što je reč o konceptu koji nije u dosadašnjim studijama plesa, našao svoje značajnije mesto u istraživanjima. Ipak, koreografska memorija može se reći da ima svoju istorijski kontinuiranu prisutnost od momenta kada su se narodne igre počele koreografski oblikovati i kao takve učiti, uvežbavati i pamtiti, što se odvijalo u namenskim prostorijama za probe, da bi se javno izvele i prikazale na sceni pred publikom. To znači da je koreografska memorija savremena i aktuelna u svakom periodu istorijskog razvitka ne samo u oblasti koreografije narodnih igara, već uopšteno od kada je počela da se oblikuje koreografska forma u umetničkoj igri.
Temeljna polazišta za uspostavljanje koncepta koreografska memorija u ovom radu se oslanjaju na analizu i interpretaciju veze muzike i pokreta u koreografskoj narodnoj praksi u popularnoj kulturi. Osnovna usmerenja su bila pitanja u domenu kognitivnog pristupa. Inkorporiranje kognitivnih istraživanja u domen studije plesa stvara plodonosno tlo koje pospešuje (pre)ispitivanje dosadašnjih dogmi o odnosu muzike i igre, kao i potrebu za budućim interdsiciplinarnim istraživanjima procesa učenja i pamćenja koreografije kao umetničke forme.
Koncept koreografska memorija strukturisan na ovaj način postaje predmet plesnog naučnog diskursa čiji se smisao, značenje i vrednost ostvaruje u intertekstualnosti različite prirode.
Ključne reči koreografska memorija, percepcija, učenje plesa, vežbanje plesa, memorija plesača, muzika i ples, koreografija narodne igre, kinetika, pažnja, Ansambl „Kolo“.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Krasin Matić-2022-phd,
  author = {Maja Krasin Matić}, 
  title  = {Koreografska memorija: istraživanje koreografske narodne prakse u popularnoj kulturi},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Maja Krasin Matić
T1 Koreografska memorija: istraživanje koreografske narodne prakse u popularnoj kulturi
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Krasin Matić. (2022). Koreografska memorija: istraživanje koreografske narodne prakse u popularnoj kulturi (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd