Detektovanje manipulacije u video snimcima stvorenih „Deepfake“ tehnikom sistemom učenja prostorno vremenskih karakteristika

Mentor Marko Šarac

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
U ovoj disertaciji analizirali smo i radili komparaciju metoda za preciznije i tačnije detektovanje manipulisanih video materijala uz pomoć Deepfake tehnike. Istraživanje je započeto analizom prethodnih modela predviđenih za detekciju manipulacije video materijala kroz Deepfake tehniku. Analizirani su prethodno obučeni modli i njihovi parametri. Analizirani prethodno obučeni modeli su XceptionNet, EfficientNetB i EfficientNetV. Parametri ovih modela koji su menjani u procesu preobučavanja su konfiguracija mreže SingleDLCNN, broj fold-ova kao i vrednost za Hold-out tehniku. Korišćen je DataSet sa preko 6000 datoteka od kojih je većina datoteka korišćena za treniranje neuronske mreže a ostale datoteke su korišćene za testiranje i validaciju. Za izdvajanje najboljih rezultata korišćen je CV (Cross-Validation), a tačnost istih je uvećana tehnikom težinskog usrednjavanja tj. optimizacijom težine. Prikazani su rezultati za sva tri obučena modela, a najbolji rezultat je ostvaren uz pomoć EfficientNetbB4. 96.8% (FAR = 5.97%). Smatramo da je postignutim rezultatom dokazan kvalitet metode učenja. Za budući rad planiramo unapređenje modela i eventualnu komercijalizaciju.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Marković-2022-phd,
  author = {Dušan Marković}, 
  title  = {Detektovanje manipulacije u video snimcima stvorenih „Deepfake“ tehnikom sistemom učenja prostorno vremenskih karakteristika},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dušan Marković
T1 Detektovanje manipulacije u video snimcima stvorenih „Deepfake“ tehnikom sistemom učenja prostorno vremenskih karakteristika
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Marković. (2022). Detektovanje manipulacije u video snimcima stvorenih „Deepfake“ tehnikom sistemom učenja prostorno vremenskih karakteristika (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd