Unusual presentation of Brugada syndrome in an athlete

Časopis: Srce i krvni sudovi

Volume, no: 40 , 1

ISSN: 1821-4835

Stranice: 8-11

Link: http://uksrb.rs/uploads/1624913329-Unusual%20presentation%20of%20Brugada%20syndrome%20in%20an%20athlete.pdf

Apstrakt:
Brugada sindrom je vrsta aritmije koja se karakteriše abnormalnim elektrokardiogramom (EKG) i povećanim rizikom od iznenadne srčane smrti kod sportista i aktivnih rekreativaca. Najćešći znak je perzistentna ST elevacija u EKG odvodima od V1-V3 sa blokom desne grane (RBBB). Predstavili smo slučaj „Mixed martial arts” (MMA) borca koji je tek sa 35 godina, nakon povećanja intenziteta treninga osetio u odmoru i kod kuće malaksalost, pospanost i pad arterijskog pritiska do 90/ 60 mmHg uz perzistiranje tahikardije do 110/min. Nije bilo sinkopa. EKG je pokazao sinusni ritam, fr. 62 /min, RBBB sa suspektnom ST elevacijom u odvodima V1 do V3. Ehokardiogram srca je bio potpuno uredan kao i Magnetna rezonanca srca. Učinjena je ergospirometrija na kojoj je vršna potrošnja kiseonika bila 42 ml/kg/min što ukazuje na visoke funkcionalne sposobnosti. Medjutim EKG je pokazao tipičnu sliku tip I Brugada sindroma čime je dijagnoza potvrdjena. U skladu sa preporukama savetovan je prekid intenzivnog treniniranja i takmičenja.
Ključne reči: Brugada sindrom, sport, kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem