Terapeutsko izuzeće u sportu i zloupotreba lekova u cilju poboljšanja sportskih performansi

Časopis: Sport - nauka i praksa

Volume, no: 11 , 2

ISSN: 2620-0155

DOI: 10.5937/snp2102099S

Stranice: 99-107

Link: https://doi.org/10.5937/snp2102099S

Apstrakt:
Sportisti, kao i obični ljudi, imaju pravo da se razbole i da se leče, ali ne smeju da koriste većinu lekova koji su za druge ljude uobičajeni, jer se nalaze na listi zabranjenih doping sredstava. Zbog toga je Svetska antidoping agencija (WADA - World Anti-doping Agency) uvela "Izuzeće radi terapeutske upotrebe u sportu" skraćeno TUE (Therapeutic Use Exemptions), koje se podnosi u slučaju kada postoji indikacija za primenu supstanci i metoda sa liste zabranjenih sredstava. Ovo "izuzeće" služi da sportistu oslobodi opasnosti od proglašenja doping pozitivnim u toku ili van takmičenja. Poslednjih godina sve više se traže dozvole za terapijsku upotrebu nedozvoljenih lekova za lečenje, a cilj ovog rada je istražiti uzroke za traženje TUE, te da li postoji zloupotreba TUE sa ciljem poboljšanja sportskih sposobnosti i rezultata. Za prikupljanje, klasifikaciju i analizu ciljanih istraživanja korišćena je deskriptivna metoda i teorijska analiza, a podaci koji su korišćeni za potrebe istraživanja prikupljeni su uz pomoć Google Scholar, PubMed i KoBSON pretraživača. Ovaj rad u najvećoj meri potvrđuje da je primena glukokortikoida na svetskom nivou u cilju lečenja sportskih povreda najčešći uzrok zbog kojeg sportisti traže TUE odobrenje. Drugi na listi su stimulansi, za lečenje dijagnoze hiperaktivnosti i poremećaja pažnje (ADHD-a) kod sportista, a na trećem mestu su beta blokatori kod hronične opstruktivne bolesti pluća.
Ključne reči: doping; terapeutsko izuzeće; glukokortikoidi; stimulansi; beta blokatori