Posledice šumskog požara po zemljište i populacije endemičnih vrsta Stare planine

Časopis: Bezbednost

Volume, no: 63 , 3

ISSN: 0409-2953

DOI: 10.5937/bezbednost2103043D

Stranice: 43-56

Link: http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/ca3e8a49-0c8b-4e18-ae0d-fbc3435905e7/%C4%8Casopis+Bezbednost+br+3+2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nUamlWy

Apstrakt:
Ekološka bezbednost prepoznaje šumske požare kao veoma izazovan rizik, koji postaje još više aktuelan u svetlu klimatskih promena. Šumski požari u planinskim predelima, koji su teško pristupačni, a lokalna zajednica ne raspolaže adekvatnim sredstvima za kontrolu i gašenje, predstavljaju jednu od najizazovnijih kategorija ekološkog rizika. Požar koji je zahvatio područje Parka prirode „Stara planina“ u periodu od 28. oktobra do 3. novembra 2019. godine, proširio se na preko 2.100 hektara površine i devastirao staništa endemskih biljnih vrsta Cirsium heterotrichum i Senecio pancici. Cilj ovog rada je istraživanje promena agrohemijskih karakteristika zemljišta zahvaćenog požarom, kao i rekognosciranje terena u cilju ustanovljavanja stepena obnove populacija endemskih vrsta, godinu dana nakon šumskog požara.
Ključne reči: požarište, endemiti, Stara planina, posledice
Priložene datoteke: