Uzroci poteškoća pri učenju francuskog kao drugog stranog jezika na sekundarnom i tercijernom nivou obrazovanja

Autori: Neda Maenza

Časopis: PHILOLOGIA MEDIANA

Volume, no: 2022 , 14

ISSN: 2620-2794

Stranice: 555-571

Link: http://skr.rs/z4Mm

Apstrakt:
Učenje stranih jezika zauzima važno mesto kako na globalnom tako i na vaspitno-obrazovnom polju. Obrazovni sistem naše zemlje je prepoznao bitnost učenja stranih jezika, te pored maternjeg, promoviše znanje najmanje dva jezika, koje pojedinca osposobljava da ih koristi u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima. U radu smo želeli da naglasimo značaj i uticaj individualnih faktora poput posvećenosti radu i osećanjima koja preovlađuju u procesu učenja stranih jezika. Cilj ovog istraživanja je ispitati sa kakvim se poteškoćama susreću srbofoni učenici i studenti, koji na sekundarnom i tercijernom nivou obrazovanja, uče francuski, kao drugi strani jezik, te kroz pedagoške implikacije doprineti vaspitno-obrazovnoj praksi. Kroz analizu odgovora anketnog upitnika i interpretaciju rezultata sprovedenog istraživanja u kojem je učestvovalo 250 ispitanika, sa gimnazijskog i fakultetskog nivoa obrazovanja, dolazimo do saznanja da su izazovi pri učenju francuskog jezika prouzrokaovani nedovoljnim radom, minimalnim učenjem i zalaganjem. Istraživanje je potvrdilo da godine učenja francuskog jezika ipak utiču na osećanja koja se pobuđuju: negativna osećanja su zastupljenija na početnom nivou učenja, dok su pozitivna na strani onih koji su na naprednom nivou i duže uče francuski jezik. Važan uvid je da veliku prepreku i blokadu predstavlja nemogućnost svakodnevnog korišćenja francuskog jezika.
Ključne reči: učenje stranih jezika, francuski jezik, učenici, studenti, jezičke poteškoće