Analiza procenta telesnih masti, merenih metodom multikanalne bioimedance, kod stanovnika Republike Srbije

Časopis: Fizička kultura

Volume, no: 74 , 2

ISSN: 0350-3828

DOI: 10.5937/fizkul%v-32145

Stranice: 162-172

Link: http://www.fizickakultura.com/fk/7402cir_m_dopsaj_210906.pdf

Apstrakt:
Циљ ове студије је дефинисање популационих показатеља процента масти у телу (ПБФ) становништва Републике Србије. Узорак је чинило 8.145 испитаника, од чега 3.051 (37.5%) су биле жене просечне старости 32.0±9.8 година, а преосталих 5.094 (62.5%) су били мушкарци старости 32.9±11.3 година. Просечна вредност ПБФ за субузорак жена била је 28.46 ± 9.19%, а за субузорак мушкараца 18.00± 7.98%. Резултати факторске анализе варијансе показали су да постоји статистички значајна разлика (p<0.001) вредности ПБФ у односу на пол (F=1243.719) и узраст испитаника (F=508.469), као иинтеракција фактора пол и узраст (F=22.593). Регресиона анализа је показала да узраст код жена објашњава 82.09, а код мушкараца 85.08 процената варијансе испитиване варијабле у функцији узраста, с тим да је функција која најбоље објашњава варијансу ПБФ код жена имала линеаран, а код мушкараца нелинеаран, тј. полиномски облик. И пол и узраст су означени као фактори који имају утицај за прекомерно повећање ПБФ, док су као посебно ризична група, у којој су прекомерне вредности ПБФ најзаступљеније, издвојене жене старије од 50 година (просечна преваленција предгојазних и гојазних је 37.81 и 23.89%, респективно), као и мушкарци старији од 60 година (просечна преваленција предгојазних и гојазних је 25.48 и 38.36%, респективно).
Ključne reči: ПРЕКОМЕРНА УХРАЊЕНОСТ / ПРЕВАЛЕНЦИЈА ГОЈАЗНОСТИ /ТРЕНД ПРОМЕНЕ / ПРЕВЕНЦИЈА