Primena Blockchaina u poslovanju sa obnovljivim izvorima energije

Autori: Nikica Radović

Časopis: Ecologica

Volume, no: 27 , 100

ISSN: 0354-3285

Stranice: 572-579

Link: http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2021/01/Sadr%C5%BEaj-Ecologica-Vol.-27-No-100-2020_compressed.pdf

Apstrakt:
(Eng) Innovative business models appear in all types of activities, influencing the improvement of business processes. The emergence of new technologies affects changes in habits and needs, and also contributes to the formation of a system of sustainable business. The fourth industrial revolution brings new ways of technology from robotics, artificial intelligence, the Internet of Things, quantum technology, to new ways of storing and trading energy, e.g. using blockchain technology. These technological innovations will create a new approach to everyday activities, both business and private. This paper will discuss the concept of blockchain technology and its application on the example of a project designed for the storage and sale of renewable energy sources. (Srb) Inovativni poslovni modeli javljaju se u svim vrstama delatnosti, utičući na unapređenje poslovnih procesa. Pojava novih tehnologija utiče na promene navika i potreba i doprinosi formiranju sistema održivog poslovanja. Četvrta industrijska revolucija donosi nove načine tehnologija od robotike, veštačke inteligencije, internet stvari, kvantne tehnologije, pa do novih načina skladištenja i trgovine energijom, npr. primenom blockchain tehnologije. Ove tehnološke inovacije kreiraće novi pristup svakodnevnim aktivnostima, kako poslovnim, tako i privatnim. U ovom radu biće obrađen pojam blockchain tehnologije i njegova primena na primeru projekta koji je osmišljen za skladištenje i prodaju obnovljivih izvora energije.
Ključne reči: Industry 4.0, blockchain, renewable energy
Priložene datoteke: