Ekoturizam u uslovima pandemije COVID-19 na primeru Donjeg Podunavlja

Časopis: Ecologica

Volume, no: 28 , 103

ISSN: 0354-3285

DOI: 10.18485/ecologica.2021.28.103.12

Stranice: 417-425

Link: https://doi.org/https://doi.org/10.18485/ecologica.2021.28.103.12

Apstrakt:
Turizam je u proteklih nekoliko decenija imao izuzetno povoljnu tendenciju rasta, iako se neprekidno suočavao sa krizama koje su uticale na njegov razvoj. Od početka XXI veka, turistička delatnost je bila pod uticajem nekoliko značajnih kriza koje su prouzrokovale pad turističkog prometa i prihoda na svetskom turističkom tržištu. Najveći negativni efekti ostvareni su pod uticaje zdravstvene krize izazvane prisustvom virusa SARS-CoV-2, opšte prihvaćenim kao COVID-19. Pandemija COVID-19 može se posmatrati kao zdravstvena, ekološka, ekonomska i socijalna kriza i direktno je povezana sa razvojem održivog turizma i pitanjima zaštite životne sredine. Posle više od godinu dana pandemije koja je uticala na sve aspekte našeg života, nameće se pitanje kako će izgledati putovanja u narednom periodu? Cilj ovog rada jeste da se definišu, odnosno identifikuju društveno-ekonomske posledice izazvane prisustvom virusa SARS-CoV-2 sa posebnim osvrtom na razvoj i ekspanziju ekoturizma, tj. da li ekoturizam kao paradigma održivog razvoja može spasiti turizam u post-COVID eri?
Ključne reči: ekoturizam, virus SARS-CoV-2, pandemija COVID-19, ekonomska kriza, održivi razvoj.