Primena diverziti tehnike za smanjenje uticaja α-k-μ-g I k-μ-g fedinga na performanse bežičnog sistema

Mentor Petar Spalević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
U ovoj tezi izvršena je analiza performansi bežičnog prenosa signala u prisustvu α-k-μ-g i k-μ-g fedinga u kanalu. Izvedeni su izrazi u zatvorenom obliku za funkcije gustine verovatnoće raspodele i kumulativnu funkciju raspodele odnosa signal-šum (SNR) na prijemu kada se bežični prenos vrši kroz kanale sa fedingom. Primenjene su standardne mere kvaliteta odnosno performansi primljenog signala, kao što su verovatnoća otkaza (OP - Outage probability) i srednji broj osnih preseka (LCR- Level Crossing Rate), koje su dobijene za slučajeve prenosa u funkciji različitih vrednosti parametara sistema. Poboljšanje ovih mera performansi analizirano je za slučaj kada su kada su na prijemnoj strani korišćene prostorne diverziti tehnike kombinovanja. U tezi je razmatrano nekoliko tehnika kombinovanja signala na prijemu. Korišćene su tehnika selektivnog kombinovanja signala (SC-Selection Combining) i tehnika kombinacija signala sa maksimalnim odnosom (MRC-Maximal Ratio Combining), u cilju procene mogućnosti slabljenja uticaja fedinga pri prenosu signala u kanalu. Izvršena je i analiza istovremenog uticaja pojavljive fedinga i efekta senke pri bežičnom prenosu signala, a razmatrane su mogućnosti istovremene primene tehnika makro-diverziti kombinovanja gore navedenih prostornih diverziti tehnika, kako bi se smanjili ovi štetni efekti uticaja smetnji i poboljšao kvalitet signala na prijemnoj strani. Rezultati dobijeni u ovoj tezi, pokazuju da se primenom pristupa predloženih u disertaciji može postići smanjenje štetnih efekata α-k-μ-g i k-μ-g fedinga u kanalu pri različitim scenarijima bežičnog prenosa.
Ključne reči Modeli fedinga, kapacitet kanala, gustina verovatnoće, verovatnoća otkaza, SC kombiner.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Perić-2021-phd,
  author = {Miloš Perić}, 
  title  = {Primena diverziti tehnike za smanjenje uticaja α-k-μ-g I k-μ-g fedinga na performanse bežičnog sistema},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Miloš Perić
T1 Primena diverziti tehnike za smanjenje uticaja α-k-μ-g I k-μ-g fedinga na performanse bežičnog sistema
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Perić. (2021). Primena diverziti tehnike za smanjenje uticaja α-k-μ-g I k-μ-g fedinga na performanse bežičnog sistema (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd