Pristup nastavi u uslovima otežanog prenosa znanja usled vanrednog stanja izazvanog pojavom pandemije

Časopis: Vojnotehnički glasnik

Volume, no: 69 , 4

ISSN: 0042-8469

DOI: 10.5937/vojtehg69-33522

Stranice: 852-870

Link: https://aseestant.ceon.rs/index.php/vtg/article/view/33522

Apstrakt:
Uvod/cilj: U ovom radu prikazana je transformacija trenutnog, klasičnog pristupa nastavi. Onlajn platforma omogućava svim studentima, pa i onim sa hendikepom, da nesmetano prate nastavu u terminu predavanja. Nakon toga, omogućeno im je da pregledaju video i prezentacione materijale. Glavna prednost ovakvog načina predavanja jeste mogućnost prisustvovanja nastavi sa bilo koje lokacije i sa bilo kog uređajakoji je povezan na internet konekciju. Metode: Izvršena je potpuna integracija sa već postojećim fakultetskim informacionim sistemom. Rad opisuje novi pristup nastavi i ilustruje očekivane prednosti onlajn nastave. Platforme koje su korišćene u ovoj integraciji su: Microsoft Azure, Microsoft Office 365 Admin, Microsoft Teams, Microsoft Stream i Microsoft SharePoint. Rezultati: Rezultat testiranja rada sa studentima pokazao je da se uvođenjem sistema za onlajn realizaciju nastave direktno utiče na poboljšanje i kvalitet nastave. Zaključak: Sagledajući sve rezultate može se doći do zaključka da prelazak na onlajn način predavanja omogućava krajnjim slušaocima sveobuhvatni prenos znanja, kao i njegovo ponovno preslušavanje. Ovaj model je moguće koristiti na neograničenom broju korisnika u svim institucijama, bez obzira na njihovu delatnost.
Ključne reči: Edukacija, onlajn učenje, analiza nastave, Microsoft Teams, Microsoft Azure