Bavlјenje sportom i uspeh u školi učenika adolescenata

Časopis: Fizička kultura

Volume, no: 2 , 63

ISSN: 0350-3828

Stranice: 243-254

Link: http://www.fizickakultura.com/fk/6302cir_a_gadzic.pdf

Apstrakt:
Postoji gledište da je bavlјenje sportom pozitivno povezano sa školskim uspehom učenika. Rezultati brojnih inostranih istraživanja ukazuju na tu povezanost, dok je kod nas rađen mali broj istraživanja o tom problemu. Ovo istraživanje predstavlјa pokušaj da se istraži povezanost između bavlјenja sportom i školskog uspeha učenika srednje škole. Ispitanici (N=359) su popunili upitnik koji se odnosio na uklјučenost učenika u sport i ocene školskog uspeha. T-testom proverene su razlike između rezultata učenika - sportista i nesportista, a Pirsonovom linearnom korelacijom proveren je nivo korelacija za sve varijable. Primenjen je i Χ2 test za tabele kontingencije radi provere povezanosti između ispitivanih područja. Rezultati T-testa, za nezavisne uzorke, pokazuju da postoje razlike u školskom uspehu između učenika sportista i nesportista, u korist sportista, ali Pirsonova linearna korelacija ukazuje da ne postoji povezanost između varijabli koje definišu bavlјenje sportom i varijabli školskog uspeha u uzorku učenika-sportista (N=82). Dobijeni rezultati Χ2 testa za tabele kontingencije varijabli školskog uspeha i bavlјenja sportom pokazuju da između ta dva područja ne postoji statistički značajna povezanost. Ti rezultati upućuju na zaklјučak da bavlјenje sportom nije imalo uticaja na školski uspeh, već je bolјi školski uspeh učenika sportista posledica nekog drugog faktora.
Ključne reči: sport/ školski uspeh/ adolescenti