Uticaj eksperimentalnog programa motivacije na motoričke sposobnosti učenika.

Časopis: Fizička kultura

Volume, no: 1 , 67

ISSN: 0350-3828

Stranice: 24-32

Link: http://www.fizickakultura.com/fk/6701cir_r_dobras.pdf

Apstrakt:
Predmet proučavanja ovog rada bila je motivacija učenika starijih razreda osnovne škole u nastavi fizičkog vaspitanja. Cilј istraživanja bio je da se u praksi testira originalni program motivacije učenika za nastavu fizičkog vaspitanja i vidi da li je on doprineo pobolјšanju motoričkih sposobnosti učenika i smanjenju izostanaka sa nastave. Uzorak ispitanika činila su po dva odelјenja šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole u eksperimentalnoj grupi (N=127; 63 dečaka i 64 devojčice) i isto toliko odelјenja istog uzrasta u kontrolnoj grupi (N=128; 70 dečaka i 58 devojčica). Procena motoričkih sposobnosti obavlјena je na početku i na kraju eksperimentalnog tretmana, koji je trajao celo drugo polugodište, tj. 17 sedmica, sa po 2 časa sedmično. Korišteni su ranije verifikovani testovi za procenu koordinacije pokreta, fleksibilnosti, snage i brzine. Takođe, prebrojani su izostanci sa nastave fizičkog vaspitanja u prvom polugodištu, te nakon eksperimenta. Za statističku obradu podataka, pored deskriptivne statistike, korišćen je T- test za nezavisne uzorke i Mann-Whitney test. Učenici eksperimentalne grupe ostvarili su značajno veće pobolјšanje većine motoričkih sposobnosti od učenika kontrolne grupe. Takođe, ostvarili su značajno manje izostanaka sa nastave.
Ključne reči: eksperiment / motivacija / motoričke sposobnosti / izostanci sa nastave