Еfekti programiranog treninga na motoričke sposobnosti pripadnika Vojske Srbije

Časopis: Vojno delo

Volume, no: 72 , 2

ISSN: 2683-5703

DOI: 10.5937/vojdelo2002005P

Stranice: 5-36

Link: http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2020-2/72-2020-2-03-Petrovic.pdf

Apstrakt:
Fizička obuka je sastavni deo celokupne obuke pripadnika Vojske Srbije. Ona je osnov borbene gotovosti, kao i sastavni deo života svakog vojnika. Osnovna ideja istraživanja jeste da se ispita da li intervalne vežbe visokog intenziteta imaju pozitivan uticaj na funkcionalne i motoričke sposobnosti pripadnika VS. Repetitivna snaga, kao jedna od ispitivanih sposobnosti, znatno je bolјa kod ispitanika eksperimentalne grupe, što ukazuje na to da je primenjeno intervalno vežbanje dovelo do značajnog pobolјšanja rezultata na testu za procenu repetativne snage i u skladu je sa rezultatima ranijih istraživanja. Takođe, utvrđeno je da eksperimentalni program ne utiče značajnije na funkcionalne sposobnosti, odnosno nisu utvrđene razlike u aerobnoj izdržlјivosti pripadnika eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu. Primenjeni eksperimentalni program trebalo bi da posluži kao ideja i osnov za pronalaženje, kreiranje i programiranje novih načina vežbanja u okviru fizičke obuke na svim nivoima sistema kakav je Vojska Srbije.
Ključne reči: intervalni trening, fizičke sposobnosti, motoričke sposobnosti, profesionalna vojna lica