Jedno rešenje simulatora iza horizontskog radara

Časopis: Vojnotehnicki glasnik

Volume, no: 68 , 4

ISSN: 2217-4753

DOI: 10.5937/vojtehg68-26980

Stranice: 760-789

Link: https://aseestant.ceon.rs/index.php/vtg/article/view/26980/16045

Apstrakt:
Simulator izahorizontskog radara (IHR), koji je predstavljen u ovom radu, razvijen je i korišćen u praksi, sa ciljem da oponaša okruženje radarskog signala, ali i da optimizira parametre radara u stvarnoj primeni, kao što su: zračena snaga, pojačanje antene, gubitak puta, radarska refleksna površina, spoljne smetnje i šum. Metode: U radu se koristi metodologija matematičkog modeliranja i simulacija. Rezultati: Na osnovu obavljene analize, izlazni podaci iz IHR simulatora predstavljeni su i razmatrani. Zaključak: Primena opisanog simulatora IHR omogućava automatizovanu procenu mogućnosti upotrebe radara na potencijalnim lokacijama, dok rezultati simulacije pokazuju visoko slaganje sa realnim podacima.
Ključne reči: izahorizontski radar; radarska refleksna površina; ekskluzivna ekonomska zona; radarski simulator