Mladi na tržištu rada u savremenim uslovima: jedno poređenje Evropske unije i Srbije

Časopis: Sociologija

Volume, no: 58 , 3

ISSN: 2406-0712

DOI: 10.2298/SOC1603450S

Stranice: 450-466

Link: http://www.sociologija.org/admin/published/2016_58/3/510.pdf

Apstrakt:
Nezaposlenost mladih u Srbiji je gotovo dvostruko veća od proseka u državama članica Evropske unije. Polazeći od pretpostavke da se tržišta rada Srbije i razvijenih evropskih država po svojim karakteristikama mogu smatrati sličnim, cilj je usmeren ka utvrđivanju sličnosti i razlika analiziranih tržišta rada. U tom kontekstu, govorimo o: pokazateljima nezaposlenosti, aspektima fleksibilnosti tržišta rada, kvalitativnoj tržišnoj usaglašenosti, radnim migracijama mladih, uticaju porodičnog nasleđa na zapošljavanje i politikama tržišta rada. Na osnovu komparativne analize relevantnih istraživanja i aktuelnih statističkih podataka, primetan je trend rastuće sličnosti karakteristika tržišnog položaja mladih u Srbiji i državama članicama Evropske unije, posebno u periodu nakon ekonomske krize. Razlozi sličnosti se ne mogu smatrati prostom konvergencijom konkretnih tržišta rada, što smo nastojali da objasnimo. U radu su istaknute razlike koje opstaju u tržišnim prilikama Evropske unije i Srbije i mogu trajno uticati na socio-ekonomski položaj mladih.
Ključne reči: nezaposlenost mladih, Evropska unija i Srbija, komparativna analiza, karakteristike tržišta rada, ekonomska kriza
Priložene datoteke: