Kritika kapitala u savremenoj umjetnosti

Mentor Miodrag Šuvaković

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Glavni predmet ove doktorske disertacije je pojava i razvoj kritike kapitala u
savremenoj postmedijskoj umjetnosti kojom se nastoji pružiti otpor savremenom kapitalizmu
zbog paradoksa, društvenih kriza i konflikata, nejednakosti i prekarnosti koje on, tokom
svojih globalističkih i eksploatacijskih tendencija, proizvodi. Time se nastoji ukazati na
neophodno rješavanje dileme o tome da li naš svijet treba da predvodi moć kapitala ili znanje,
pri čemu se kapital i ekonomija ne posmatraju sa stanovišta ekonomske teorije već iz
diskursa teorije savremene umjetnosti. Osnovni ciljevi ogledaju se u izučavanju diskursa
savremenosti, diskurzivnom proučavanju kritičkog umjetničkog otpora prema represivnim
metodama politike i ekonomije, ukazivanju na značaj teorijskog i istraživačkog postupka u
savremenoj postmedijskoj umjetnosti, analizi istorijskih okolnosti i društveno-kulturalne i
geopolitičke stvarnosti kao preduslova za nastanak kritičke umjetnosti koja ne negira svoj
politički i društveni angažman u nastojanju stvaranja i održavanja inkluzivnijeg i
ravnopravnijeg društva.
Ključne reči kritika, kapitalizam, kapital, savremena umjetnost, biopolitika, percepcija, globalizacija, eksploatacija, antropocen, otpor
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Lagator Pejović-2021-phd,
  author = {Irena Lagator Pejović}, 
  title  = {Kritika kapitala u savremenoj umjetnosti},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Irena Lagator Pejović
T1 Kritika kapitala u savremenoj umjetnosti
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
I. Lagator Pejović. (2021). Kritika kapitala u savremenoj umjetnosti (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd