Novi model zaštite korisnika finansijskih usluga u eri digitalnog poslovanja

Mentor: Miroljub Hadžić

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt:
Predmet istraživanja doktorske disertacije je zaštita potrošača sa širim osvrtom na zaštitu korisnika finansijskih usluga u eri digitalnog poslovanja. Reč je o ličnoj potrošnji građana koja, prema statističkim podacima učestvuje u BDP oko 70% Srbije, obuhvata kupovinu robe i/ili korišćenje usluga, uključujući i finansijske usluge. Istraživanja koja su proistekla iz ove disertacije ukazuju na to da domaći potrošači i korisnici finansijskih usluga, nisu u dovoljnoj meri zaštićeni ni u pogledu primene međunarodnih regulatornih okvira niti od strane postojećih institucija, ali ni i od pružaoca finansijskih usluga.

U disertaciji se pošlo od obaveza Srbije koje je preuzela odredbama člana 78. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenim sa Evropskom unijom (nadalje: EU), u kojima je utvrđena obaveza naše zemlje da usklađuje domaće propise o zaštiti potrošača sa propisima koji se donose u EU.

Na neusaglašenu primenu propisa EU u našoj legislativi ukazuje i nedovoljno preuzimanje odredaba Direktive 93/13 o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima. Kao posledicu tog propusta u našoj zemlji imali smo oko 20.000 spornih ugovora o stambenim kreditima sa valutnom klauzulom indeksiranom u švajcarskim francima, koji su se našli pred domaćim sudovima. Polazeći od odredaba pomenute Direktive, odredbe u ugovorima koje su građani uzeli za kupovinu stanova uz pomenutu klauzulu, proglašene su ništavnim od strane Evropskog suda pravde 2017. godine, o čemu je više detalja dato u Prilogu disertacije broj 1– Studija slučaja (Case study). Kao epilog tog slučaja Skupština Srbije donela je poseban zakon - lex specialis, radi pokrića dela štete koju su pretrpeli građani po osnovu tih stambenih kredita, što je budžet Srbije koštalo oko 100 miliona evra. Drugi deo naknade štete građanima po osnovu pomenutih stambenih kredita pao je na komercijalne banke koje su odobravale te kredite.
Ključne reči: prava potrosaca, zastita korisnika finansijskih usluga, medjunarodni regulatorni okviri, direktive EU, domaci propisi i institucije, nadzorne agencije, finansijska i digitalna pismenost
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Vanja Ćosović}, 
  title  = {Novi model zaštite korisnika finansijskih usluga u eri digitalnog poslovanja},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Vanja Ćosović
T1 Novi model zaštite korisnika finansijskih usluga u eri digitalnog poslovanja
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
V. Ćosović. (2021). Novi model zaštite korisnika finansijskih usluga u eri digitalnog poslovanja (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd