Feministička kritika Levinasovog pojma Ženskog

Mentor: Prof. dr Dubravka Đurić

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt:
Analiza koju sprovodim u disertaciji odnosi se na jednu od najznačajnijih posljedica koju je za sobom ostavila kompleksna filozofska misao Emanuela Levinasa, a to je feministička kritika njegovog pojma ženskog. U radu prije svega objašnjavam pojam ženskog, oslanjajući se na Levinasovu filozofsku koncepciju, a potom se bavim načinom na koji su ga interpretirale i kritikovale neke feminističke teoretičarke. Pokušavam da odgovorim na nekoliko važnih pi- tanja, između ostalih: da li originalnost Levinasovog opisa identiteta i njegovo radikalno obrađivanje koncepta Drugosti može dovesti do toga da pomislimo da činjenica da je žena različita od, drugačija-od muškarca ne implicira njenu inferiornost, ili ju je ovaj mislilac ipak „zadržao u kući“, na mjestu koje joj se tradicionalno pripisuje? Da li Levinas, govoreći o ženskom, govori o onom Drugom koji je srž njegove filozofije, ili ovog filozofa ipak moramo svrstati unutar muške ekonomije Istog? Analiza obuhvata neraskidivu povezanost ženskog kao Drugog sa nekim od najvažnijih tema Levinasove filozofije, a to su: eros, plodnost, očinstvo i materinstvo, gostoprimstvo i stanovanje, koji su, skupa sa njegovom središnjom idejom – idejom odgovornosti za Drugog – glavni motivi istraživanja. Poseban naglasak u okviru istraživanja odnosi se na odgonetanje i razumijevanje razlike između metaforičkog i empirijskog pojma ženskog u Levinasovom filozofskom projektu. Najzad, izvodeći tezu, nastojim da “pomirim” Levinasa i žensko, iznoseći moguća afirmativna čitanja i značenja ovog pojma.
Ključne reči: žensko, žena, Drugo, etika, eros, plodnost, materinstvo, stanovanje, gostoprimstvo, polna razlika, beskonačnost, relacija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Kristina Bojanović}, 
  title  = {Feministička kritika Levinasovog pojma Ženskog},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Kristina Bojanović
T1 Feministička kritika Levinasovog pojma Ženskog
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
K. Bojanović. (2020). Feministička kritika Levinasovog pojma Ženskog (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd