Merenje parametara i testiranje performansi modela OTN mreže

Izdanje: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-511-518

Oblast: Data Science & Digital Broadcasting Systems

Stranice: 511-518

Apstrakt:
Savremen način života korisnicima pruža nove telekomunikacione servise i usluge, što uslovljava njihove konstantne zahteve prema telekomunikacionim provajderima da obezbede sve veće informacione kapacitete. Ovaj zahtev nameće pitanje kako obezbediti veće kapacitete i brzine prenosa u uslovima ograničenog propusnog opsega postojećih optičkih transportnih mreža? Re- šenje je primena OTN tehnologije u transportnim mrežama, a performanse ove tehnologije sagledane su kroz merenja karakterističnih parametra na optičkoj mreži kao i na testiranju mogućnosti OTN platformi. U ovom radu, prikazani su rezultati merenja uradjenih u kompaniji „IRITEL“ prilikom testiranja multiservisnih platformi baziranih na OTN/DWDM tehno- logiji. Posebna pažnja data je na ugrađenom FEC mehanizmu koji obezbeđuje kvalitetan prenos siganala u uslovima velikog slabljenja, narušenog odnosa signal/šum ili izrazitog uticaja svih vrsta disperzija duž optičkog vlakna.
Ključne reči: OTN/DWDM tehnologija, uređaj OTP10G IRITEL, merenje parametara (optičke snage, OSNR i disperzija) i testiranje performansi optičke transportne mreže
Priložene datoteke:
 • 511-518 ( veličina: 3,05 MB, broj pregleda: 530 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Krstić and M. Marjanović Jakovljević}, 
 title  = {Merenje parametara i testiranje performansi modela OTN mreže},
 journal = {International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2020,
 pages  = {511-518},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-511-518}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Miloš Krstić
A1 Marina Marjanović Jakovljević
T1 Merenje parametara i testiranje performansi modela OTN mreže
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-511-518
Unapred formatirani prikaz citata
M. Krstić and M. Marjanović Jakovljević, Merenje parametara i testiranje performansi modela OTN mreže, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020, doi:10.15308/Sinteza-2019-511-518