Efekat dejstva elektromagnetnog zračenja bežičnih mreža i mobilnih telefona na zdravlje ljudi

Izdanje: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-424-429

Oblast: Software and Information Engineering and Internet and Development Perspectives

Stranice: 424-429

Apstrakt:
U radu su predstavljena najnovija istraživanja uticaja elektromagnetnih zra- čenja, prouzrokovanih masovnom primenom bežičnih digitalnih elektronskih uređaja, na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ukazano je na potencijalan uticaj 5G mreža, mobilnih telefona, baznih stanica i poboljšanih bežičnih telefona na učestalost pojave malignih i nemalignih tumora na mozgu, kognitivnih i drugih poremećaja kod ljudi. Ukazano je i na aktivnosti raznih međunarod- nih tela koja pokušavaju da uspostave zakonsku regulativu u ovoj oblasti. S obzirom da se na osnovu do sada dobijenih rezultata ne može sa pouzdanošću dokazati da li nove tehnologije donose više koristi ili štete ljudima i životnoj sredini, došlo je do polarizacije stručne javnosti u svetu po ovim pitanjima. Danas su sa jedne strane industrijski konzorcijumi koji ulažu velika sredstva u razvoj novih tehnologija, a sa druge strane oni koji osporavaju opravdanost ulaganja koja potencijalno ugrožavaju zdravlje ljudi.
Ključne reči: radio talasi, elektromegnetno zračenje, mobi-lni uređaji, 5G mreža, zdravlje ljudi
Priložene datoteke:
 • 424-429 ( veličina: 227,08 KB, broj pregleda: 1308 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {E. Spasić, S. Spasić and V. Tomašević}, 
 title  = {Efekat dejstva elektromagnetnog zračenja bežičnih mreža i mobilnih telefona na zdravlje ljudi},
 journal = {International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2020,
 pages  = {424-429},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-424-429}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Emilija Spasić
A1 Slađana Spasić
A1 Violeta Tomašević
T1 Efekat dejstva elektromagnetnog zračenja bežičnih mreža i mobilnih telefona na zdravlje ljudi
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-424-429
Unapred formatirani prikaz citata
E. Spasić, S. Spasić and V. Tomašević, Efekat dejstva elektromagnetnog zračenja bežičnih mreža i mobilnih telefona na zdravlje ljudi, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2020, doi:10.15308/Sinteza-2019-424-429