Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS)

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-269-274

Oblast: Information Security and Digital Forensics and E-Commerce Systems

Stranice: 269-274

Apstrakt:
Stalan i veoma brz razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i turbulentno poslovno okruženje uslovile su promene u industrijskim granama. Od privrednih društava se zahteva stalno prilagođavanje i usavr- šavanje, jer samo ona koja su spremna za promene mogu biti označene kao konkurentne na tržištu rada. Sa druge strane, česta je situacija da privredna društva nestaju sa tržišta jer nisu sposobna da se menjaju ili prilagođavaju tržišnim uslovima. Međutim, visoki troškovi i poteškoće pri implementaciji poslovnih rešenja mogu itekako da utiču na dalji tok rada i uspešnost pri- vrednog subjekta. U vezi sa tim, od privrednih društava očekuje se pažljiv odabir adekvatnog informacionog sistema uzimajući u obzir zahteve koje diktira njegovo poslovanje. Ovim radom je obuhvaćena komparativna analiza prednosti i nedostataka najzastupljenijih računovodstvenih informacionih sistema i sistema za planiranje poslovnih resursa na teritoriji Republike Srbije. Takođe, komparativnom analizom je definisana upotrebljivost informacionih sistema uzimajući u obzir veličinu privrednog društva.
Ključne reči: računovodstveni informacioni sistemi, ERP rešenja, strategijsko upravljanje, informacione tehnologije, savremeno poslovno okruženje
Priložene datoteke:
 • 269-274 ( veličina: 240 KB, broj pregleda: 622 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Gligorić, T. Kokić, A. Obradović and D. Borovčanin}, 
 title  = {Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS)},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {269-274},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-269-274}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Maja Gligorić
A1 Tamara Kokić
A1 Ana Obradović
A1 Dušan Borovčanin
T1 Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS)
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-269-274
Unapred formatirani prikaz citata
M. Gligorić, T. Kokić, A. Obradović and D. Borovčanin, Strategijsko upravljanje resursima privrednog društva: komparativna analiza sistema za planiranje poslovnih resursa (ERP) i računovodstvenih informacionih sistema (RIS), Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-269-274