Analiza primene investicionih kriterijuma prilikom odabira projekta i izvora finansiranja od strane kompanija u Srbiji

Kandidat

Mentor Lidija Barjaktarović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt
Predmet doktorske disertacije je analiza primene savremenih finansijskih koncepata u poslovanju kompanija u Srbiji. U doktorskoj disertaciji izučavaće se pojmovi poput budžetiranja kapitala i tehnika budžetiranja kapitala, određivanja troška kapitala, politike zaduživanja i strukture kapitala kompanija u Srbiji. Njihova primena ispitaće se u empirijskom delu rada, analizom uzorka od 65 kompanija, u periodu od 2013. do 2017. godine. Empirijski deo istraživanja će obuhvatati dva dela: 1) analizu odgovora finansijskih direktora (CFO) na upitnik poslat u periodu od 2015. do 2017. godine putem maila i 2) analizu indikatora zaduženosti i profitabilnosti kompanija iz uzorka, koja obuhvata relevantne dokumente poput BS, BU, Napomene uz finansijske izveštaje i Godišnje izveštaje o poslovanju u periodu od 2013. do 2017. godine. Analiziraće se faktori poput veličine kompanije, poreklo kapitala, starost finansijskog direktora itd. i njihov uticaj na donošenje investicionih i finansijskih odluka. Dodatan značaj ovog rada je što se dobijeni rezultati porede sa međunarodnim istraživanjima slične tematike.
Ključne reči tehnike budžetiranja kapitala, trošak kapitala, struktura kapitala, vremenska vrednost novca.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Vjetrov-2018-phd,
  author = {Ana Vjetrov}, 
  title  = {Analiza primene investicionih kriterijuma prilikom odabira projekta i izvora finansiranja od strane kompanija u Srbiji},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Ana Vjetrov
T1 Analiza primene investicionih kriterijuma prilikom odabira projekta i izvora finansiranja od strane kompanija u Srbiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
A. Vjetrov. (2018). Analiza primene investicionih kriterijuma prilikom odabira projekta i izvora finansiranja od strane kompanija u Srbiji (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd