Statistička procena poboljšanja uspeha studenata koji su studirali preko DLS platformi

Mentor: prof. dr Petar Spalević

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Apstrakt:
U periodu ubrzanog razvoja informacionih tehnologija nastupila je velika primena u procesu obrazovanja. Veliki broj obrazovnih ustanova koristi DLS platforme za edukaciju, delom kao dopuna tradicionalnom obrazovanju. Ali je sve veći broj visokoškolskih ustanova kako u svetu tako i kod nas koje su implementirale ovaj način obuke i organizovale učenje na daljinu. Cilj istraživanja u ovom radu bio je prikaz trenutnog stanja kvalitetnih DLS sistema elektronskog učenja. Istraživani su razvoji modela sistema e-učenja i predloženi su neki budući pravci. Upotreba sistema za upravljanje učenjem, inteligentnih tutorskih sistema, adaptivnih obrazovnih hipermedijskih sistema u obrazovanju omogućila je kreiranje velike riznice podataka o tome kako studenti uče. Sistemi za upravljanje učenjem (eng. Learning Management System - LMS) koriste se za kreiranje, organizaciju, realizaciju, administriranje online kurseva, programa obuke nezavisno od specifične lokacije i vremena održavanja. Moodle (eng. Modular Object Dynamic Learning Environment) je jedan od najzastupljenijih sistema za upravljanje učenjem. Ovaj open-source sistem zasnovan je na skupu PHP modula koji se instaliraju na Web server i MySQL, Postgres bazama podataka. Akcenat je stavljen kako na poboljšanje uspešnosti studenata u procesu polaganja ispita tako i na tehničke aspekte sistema e-učenja koji bi mogli osigurati održivi razvoj sistema zbog brzih promena u razvoju i implementaciji informaciono - komunikacionih tehnologija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Jelena Kaljević}, 
  title  = {Statistička procena poboljšanja uspeha studenata koji su studirali preko DLS platformi},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena Kaljević
T1 Statistička procena poboljšanja uspeha studenata koji su studirali preko DLS platformi
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Kaljević. (2018). Statistička procena poboljšanja uspeha studenata koji su studirali preko DLS platformi (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd