Pravo na informisanje o životnoj sredini

Autori: Ana Jovašević

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 386-393

Apstrakt:
Ustav Republike Srbije iz 2006. godine u članu 74. pod nazivom ''Zdrava životna sredina'' propisuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Koliki je značaj prava na dostupnost informacija o stanju životne sredine i učešća javnosti u procesu donošenja odluka u ovoj oblasti, kao i Ustavom garantovanog prava građana na obaveštavanje o stanju životne sredine govori činjenica da i Krivični zakonik iz 2006. godine u članu 268. pruža posebnu krivičnopravnu zaštitu, odnosno kažnjivost za krivično delo :''Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine''. Prema zakonskom rešenju ovo krivično delo se sastoji u uskraćivanju podataka ili u davanju neistinih podataka o stanju životne sredine i pojavama koje su neophodne za procenu opasnosti po životnu sredinu i preduzimanje mere zaštite života i zdravlja ljudi protivno propisima. Od svih bivših jugoslovenskih republika, danas ovo krivično delo poznaje još samo Krivični zakonik Crne Gore iz 2003. godine. Na ovaj način su stvoreni svi potrebni uslovi za potpuno, kvalitetno i efikasno ostvarivanje i zaštitu prava na informisanje o životnoj sredini.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: životna sredina, pravo na informisanje, Ustav, krivično delo, sankcija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {A. Jovašević}, 
  title   = {Pravo na informisanje o životnoj sredini},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {386-393}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ana Jovašević
T1 Pravo na informisanje o životnoj sredini
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
A. Jovašević, Pravo na informisanje o životnoj sredini, Univerzitet Sinergija, 2012