Zakonska ili ugovorna obaveza plaćanja naknade komunalne usluge

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 481-492

Apstrakt:
Javno komunalno preduzeće obavlja delatnost u opštem interesu, zbog čega ima zakonsku obavezu pružanja komunalne usluge. Javno komunalno preduzeće obavlja delatnost na osnovu opštih uslova poslovanja koji predstavljaju opštu i stalnu ponudu upućenu neodređenom i neograničenom broju lica pod istim uslovima, zbog čega je sadržina ugovora koji javno komunalno preduzeće zaključuje sa korisnicima, određena prinudnim propisima – Zakonom o komunalnim delatnostima i propisima donetim na osnovu njega. Popunjavanjem prijave – zahteva za pružanje komunalne usluge, zainteresovano lice predlaže da se zaključi ugovor, pa predlog zainteresovanog lica prijavljivanjem dana početka korišćenja komunalne usluge i dostavljanjem popunjene prijave javnom komunalnom preduzeću, de facto predstavlja, prihvat ponude javnog komunalnog preduzeća koji automatski dovodi do zaključenja ugovora o pružanju komunalnih usluga. Dakle, pravo javnog komunalnog preduzeća da naplati cenu komunalne usluge i obaveza korisnika komunalne usluge da plati cenu komunalne usluge, jesu ugovorna prava i obaveze koja ne bi nastala da nije obaveze korisnika da svoju potrebu za komunalnom uslugom i zaključenjem ugovora, prijavi u pisanoj formi.
Ključne reči: javno komunalno preduzeće, zainteresovano lice, korisnik komunalne usluge, prijava potrebe za komunalnom uslugom, obavezna sadržina ugovora o pružanju komunalne usluge
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Dabetić Trogrlić}, 
  title   = {Zakonska ili ugovorna obaveza plaćanja naknade komunalne usluge},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {481-492}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vesna Dabetić Trogrlić
T1 Zakonska ili ugovorna obaveza plaćanja naknade komunalne usluge
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
V. Dabetić Trogrlić, Zakonska ili ugovorna obaveza plaćanja naknade komunalne usluge, Univerzitet Sinergija, 2010