Uloga i značaj statistike i informatike u delatnosti osiguranja

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 197-203

Apstrakt:
Osiguranje kao multidisciplinarna nauka u tesnoj je vezi sa statistikom. Osnovna funkcija osiguranja je da osiguraniku nadoknadi svaku nastalu štetu u iznosu koji je predviđen prethodno zaključenim ugovorom o osiguranju. Osiguravajuća kompanija najveći deo svojih sredstava obezbeđuje primenom odgovarajućih tarifa koje se određuju u sadašnjosti, tako da se njihovom primenom u budućnosti obezbedi dovoljno sredstava za pokriće dospelih obaveza u tom vremenskom periodu. Prognoze budućih stanja ili veličina u osiguranju su povezane sa određenim rizikom i primenom određenih matematičko-statističkih metoda dobijaju naučnu utemeljenost i verifikaciju. Pomenute aktivnosti se ne mogu zamisliti bez integralnog informacionog sistema. Zapravo u tome se i ogleda veza između statistike, informatike i osiguranja kao naučnih disciplina.
Ključne reči: statistika u osiguranju, integralni informacioni sistem
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {E. Milenković and M. Šekarić}, 
  title   = {Uloga i značaj statistike i informatike u delatnosti osiguranja},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {197-203}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Evica Milenković
A1 Mirjana Šekarić
T1 Uloga i značaj statistike i informatike u delatnosti osiguranja
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
E. Milenković and M. Šekarić, Uloga i značaj statistike i informatike u delatnosti osiguranja, Univerzitet Sinergija, 2010