Analiza koncepta revizije informacionih sistema prema COBIT metodologiji

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 154-161

Apstrakt:
U ovom radu se objašnjava koncept revizije informacionih sistema, koji predstavlja proces prikupljanja i procene dokaza na osnovu kojih se može proceniti uspešnost informacionog sistema. Potrebno je odrediti da li je funkcionisanje informacionog sistema u funkciji očuvanja imovine i održavanja integriteta podataka. Revizija informacionih sistema se nameće kao imperativ uspešnog poslovanja. Jedna od metodologija za reviziju informacionih sistema je COBIT, koji daje uputstva o tome šta može biti urađeno u jednoj organizaciji u pogledu kontrole, aktivnosti, merenja i dokumentacije procesa i poslovanja.
Ključne reči: IT revizija, korporativno upravljanje informacionim tehnologijama, Cobit.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Stanišić, D. Radovanović and D. Lučić}, 
  title   = {Analiza koncepta revizije informacionih sistema prema COBIT metodologiji},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {154-161}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milovan Stanišić
A1 Dalibor Radovanović
A1 Dubravka Lučić
T1 Analiza koncepta revizije informacionih sistema prema COBIT metodologiji
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stanišić, D. Radovanović and D. Lučić, Analiza koncepta revizije informacionih sistema prema COBIT metodologiji, Univerzitet Sinergija, 2010