Upravljanje projektom

Autori: Radoslav Avlijaš, Goran Avlijaš

ISBN: 978-86-7912-804-1

Broj strana: 370

Izdavač: Univerzitet Singidunum

Kratak opis:
Vise od pola veka upravljanje projektima je od strane organizacija u svetu bilo smatrano za proces äja primena moie biti korisna za poslovanje, a ne kao proces koji je neophodan za njihov opstanak. To je ujedno bio i osnovni razlog za sporadiéno investiranje znaeajnijih sredstava u treninge i obuéavanje zaposlenih i njihovo dublje upoznavanje sa postojeéim znanjima o planiranju, praéenju i kontroli projekata. Upravljanje projektima je uglavnom predstavljalo pretnju vee ustaljenim linijama autoriteta, zbog eega je u mnogim organi- zacijama praktikovan samo jedan deo metoda i tehnika koje se vezuju za ovu disciplinu. U navedenom periodu, uänjeno je sve kako bi se spreäla uspeéna primena upravljanja projektima. Rukovodioci su uglavnom davali prazna obeéanja koja su se odnosila na ovlaöéivanje, delegiranje, timski rad i poverenje. Vrednovala se informacija zbog toga Sto je kontrola nad informacijom znaäla moé. U hijerarhiji prioriteta, liéni i funkcionalni interesi Cesto su stavljani ispred najvainijih interesa organizacije. Veéina organizacija je iivela u lainom ubedenju da je vreme luksuz koji mogu sebi da priu'te, a ne kljuéni faktor koji ih ograniéava. Krajem proölog veka, ovakav stav je u znaéajnoj meri oslabio zbog sve teieg poloiaja svetske privrede i ogromnog konkurentskog pritiska ka stvaranju Qo kvalitetnijih proizvoda i usluga, u Sto kraéem vremenskom periodu. Vainost uspostavljanja dugoroénih i pouzdanih odnosa sa klijentima i kupcima izbila je u prvi plan. S obzirom da je i sam opstanak eesto dovoden u pitanje, organizacije su bile primorane da znaéajno menjaju veé ustaljeni naän poslovanja. Promene koje su usledile, u veéini slueajeva urodile su plodom, a poslovanje se znaéajno unapredilo. Poverenje izmedu krajnjih kupaca i proizvodaéa postalo je konstantan prioritet. Danas se novi proizvodi razvijaju brie nego ikada, a upravljanje projektima postalo je glavno oruije za stvaranje prednosti u nemilosrdnom konkurentskom okruienju. Navedeni faktori uticali su na to da veliki broj organizacija dostigne zavidan stepen uspeSnosti u upravljanju projektima. Odluke koje se tiéu unapredenja poslovanja, danas su pozicionirane daleko iznad liénih. Reéi koje su se nekad svakodnevno upotrebljavale, danas imaju drugaäje znaéenje. Na promenu se vße ne gleda kao na negto Sto uvek mora da bude Danas, promena znaä konstantan napredak Ni konflikti viSe ne moraju uvek da budu gtetni, Qo znaéi da uspegno upravljanje konfliktima moie da bude veoma korisno za organizaciju. Na upravljanje projektima se vße ne gleda kao na iskljuéivo unutragnji sistem organizacije. Danas ono predstavlja kljuéno oruije koje doprinosi stvaranju visokog kvaliteta i nove vrednosti koju organizacije mogu ponuditi svojim korisnicima, odnosno potrcßaäma. Ova knjiga ima za cilj predstavljanje osnovnih teorijskih elemenata opQeg koncepta upravljanja projektom i moguénosti primene odgovarajuéih organizacionih i upravlja&ih metoda i tehnika koje ovaj koncept podrazumeva. Knjiga je prvenstveno namenjena studentima koji izuéavaju problematiku upravljanja projektima, ali i zaposlenima u privredi, administraciji i nauci, Ciji rad podrazumeva uéestvovanje u realizaciji razliätih tipova projekata. Osnovni sadriaj knjige Cini deset poglavlja u kojima se odvojeno razmatra svaka od deset funkcionalnih oblasti upravljanja projektom — procesi upravljanja integracijom, obimom, vremenom, kvalitetom, resursima, komunikacijama, rizikom, nabavkom i stejkholderima. Posebno poglavlje posveéeno je agilnom pristupu i principima upravljanja i kao takvo upotpunjuje vec navedeni procesni pristup. Kao teorijska osnova za predstavljanje osnovnih elemenata opÅteg koncepta upravljanja projektom, posluiilo je i sedmo izdanje ameriékog nacionalnog standarda za upravljanje projektom Project Management Body of Knowledge (PMBOK), koga izdaje ameriéki Institut za upravljanje projektima - Project Management Institute (PMI). U poslednjem poglavlju knjige prikazan je kratak vodié za rad u programskom paketu Microsoft Project 2016, zvaniéno najrasprostranjenijem softverskom r&nju za efikasno upravljanje projektima u svetu. Povezivanjem teorijskih tradicionalnih znanja i praktiéne primene savremenih alata, knjiga predstavlja jednostavan i integrisan prikaz veéine koncepata, veQina i alata i tehnika koja se danas koriste u upravljanju projektima. Ovakav pristup treba da obezbedi evrstu osnovu za gto bolje i jasnije razumevanje koncepta upravljanja projektom od strane studenata i zaposlenih u ovoj oblasti.
Ključne reči: upravljanje, projektom, projekat, project, alat
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {R. Avlijaš and G. Avlijaš}, 
 title   = {Upravljanje projektom},
 publisher = {Univerzitet Singidunum},
 year   = 2024,
 pages   = 370,
 isbn   = {978-86-7912-804-1}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Radoslav Avlijaš
A1 Goran Avlijaš
T1 Upravljanje projektom
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2024
Unapred formatirani prikaz citata
R. Avlijaš and G. Avlijaš, Upravljanje projektom, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2024.