Jedan model sistema za menadžment znanja Zasnovan na veb 2.0 tehnologijama

Mentor Prof. dr Mladen Veinović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
U ovoj doktorskoj disertaciji dat je predlog modela sistema za menadžment znanja prilagođen za domaće prilike. Menadžment znanja bavi se upravljanjem intelektualnim kapitalom i iskorišćavanjem znanja kao glavnog resursa organizacije, uz to smatra se i izuzetno bitnim za ostvarivanje konkurentske prednosti. Sistem za menadžment znanja predstavlja ključan deo strategije menadžmenta znanja, a model sistema za menadžment znanja daje smernice za projektovanje i realizovanje sistema za menadžment znanja kao i za njegovo korišćenje za upravljanje znanjem u organizaciji. U Srbiji se nažalost, kao i u mnogim drugim oblastima, i ovim informacionim sistemima prilazi na stihijski i improvizatorski način, bez dugoročnog planiranja. Razloga za takvo ponašanje ima puno, a među najbitnijima su nedostatak novca i nepostojanje modela prilagođenog našim uslovima. Predloženi model pokušava da ponudi odgovor na pitanje kako bi izgledao model sistema za menadžment znanja koji je zasnovan na Veb 2.0 tehnologijama i prilagođen mogućnostima domaćih organizacija. Poseban akcenat stavljen je na to da alati koji se koriste imaju alternativeotvorenog koda koje mogu da se primene u realizaciji sistema. Prevashodno zbog njegove niske cene, pošto je ovaj softver obično potpuno besplatan. Primenljivost modela nije ograničena samo na Srbiju već se može primeniti i u svim ostalim privredama i organizacijama koje imaju potrebe za jednim takvim sistemom.
Ključne reči Menadžment znanja, Sistemi za menadžment znanja, Veb 2.0, preduzeće 2.0
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Opačić-2023-phd,
  author = {Mladen Opačić}, 
  title  = {Jedan model sistema za menadžment znanja Zasnovan na veb 2.0 tehnologijama},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Mladen Opačić
T1 Jedan model sistema za menadžment znanja Zasnovan na veb 2.0 tehnologijama
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Opačić. (2023). Jedan model sistema za menadžment znanja Zasnovan na veb 2.0 tehnologijama (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd