Jedna nova klasa hibridnih steganografskih metoda u prostornom domenu

Mentor Prof. dr Milan Milosavljević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Osnovni cilj ovog istraživanja je predlog steganografskog sistema baziranog na ključu (key-based) u kojem je poboljšan odnos kapaciteta i metrika kvaliteta slike koji predstavlja stego-objekat uz smanjenje detektabilnosti skrivenog sadržaja. Glavni doprinos predloženog steganografskog sistema je novi algoritam za odabir stego oblasti. Algoritam za odabir oblasti stego-nosioca baziran je na grupisanju piksela objekata prikrivanja u unapred određen broj klastera. Cilj ovakvog odabira stego-oblasti (klastera) je grupisanje što je više moguće homogenih delova slike kako bi se ta područja popunila sa što manje pravougaonih oblika. Budući da podaci o definisanim pravougaonicima predstavljaju ključ sistema, kapacitet dodatnog tajnog kanala se na ovaj način minimizira. Na dobijenim stego-nosiocima vrši se ugradnja testnog slučajnog sadržaja kako bi se procenila njegova detektabilnost. Kombinacijom predložene metode odabira područja sa steganografskom metodom minimalne decimalne razlike (MDD), kreiran je sistem sa optimalnim odnosom između detektabilnosti tajnog sadržaja, kvaliteta i kapaciteta nosioca kao i dužine stego-ključa. Konačno, analizom dobijenih rezultata date su smernice o načinu upotrebe predloženog sistema kao i važni zaključci vezani za način odabira steganografskih nosilaca. Predloženi koncept dobija svoju verifikaciju u jednom praktičnom sistemu za siguran prenos datoteka kontrolisane kriptografske snage
Ključne reči steganografija, kriptografija, adaptivna steganografija, K-means, bit najmanje težine, minimalna decimalna razlika, histogram, RMSE, PSNR, SSIM, stego-analiza
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Predrag-2023-phd,
  author = {Milosav Predrag}, 
  title  = {Jedna nova klasa hibridnih steganografskih metoda u prostornom  domenu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milosav Predrag
T1 Jedna nova klasa hibridnih steganografskih metoda u prostornom  domenu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Predrag. (2023). Jedna nova klasa hibridnih steganografskih metoda u prostornom domenu (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd