Hemija životne sredine

Autori: Milena Rikalović, Gordana Jovanović, Ivana Jelić

ISBN: 978-86-7912-797-6

Broj strana: 320

Izdavač: UNIVERZITET SINGIDUNUM

Kratak opis:
Nauka o životnoj sredini predstavlja interdisciplinarno naučno polje, koje u cilju istraživanja procesa koji se dešavaju u ekosistemu, zahteva znanja iz različitih naučnih disciplina uključujući ekologiju, biologiju, hemiju, fiziku, geografiju, geologiju, itd. Kako su svi procesi u prirodi u osnovi hemijski, a sve reakcije u ćeliji, odnosno živim sistemima, biohemijske, i odvijaju se putem molekulskih interakcija, značaj hemije i biohemije za razumevanje procesa koji se odvijaju u životnoj sredini i organizmima je očigledan. Istraživanje i širenje saznanja vezanih za složene fenomene i probleme u životnoj sredini u direktnoj je vezi sa napretkom u oblasti hemije, bilo da govorimo o ekosistemu koji je u homeostazi, ili narušavanju njegove ravnoteže usled prisustva zagađujućih supstanci(prirodnog ilil antropogenog porekla) i njihove interakcijama sa činiocima životne sredine.

Hemija i njene oblasti (organska i neorganska hemija, fizička hemija, analitička hemija, preparativna hemija, itd) omogućile su razumevanje sastava zemljišta, voda i vazduha, otkrivanje i izolovanje zagađujućih supstanci, njihovu karakterizaciju (kvalitativno i kvantitativno) i klasifikaciju, određivanje maksimalno dozvoljenih koncentracija u životnoj sredini. Sve navedeno je od presudnog značaja za adekvatan monitoring i procenu stanja kao i procenu rizika (hazarda) u životnoj sredini. Sa druge strane razvoj biohemije je omogućio razumevanje mehanizama interakcije različitih organskih i neorganskih supstanci prisutnih u životnoj sredini sa ćelijom, odnosno živim sistemima, potencijalnih štetnih efekata koje imaju na ćeliju, odnosno organizam, kao i procese bioakumulacije i biomagnifikacije.

Nastavni udžbenik Hemija životne sredine ima za cilj da studenti savladaju osnovna znanja iz hemije i biohemije koja su od značaja za kvalitetno razumevanje, praćenje i analizu složenih dešavanja u životnoj sredini, koji su deo prirodnih ciklusa ili nastaju kao posledica zagađenja vode, vazduha ili zemljišta. Sadržajem udžbenika obuhvaćeni su kroz teorijski deo hemija atoma, čiste supstance i smeše, hemijske reakcije, stehiometrija, rastvori i koloidi, osnove ćelije i ćelijskog metabolizma, biomakromolekuli, ćelijska membrana i transport, a kroz primere su povezana fundamentalna znanja hemije i biohemije i procesi u životnoj sredini (kisele kiše, gasovi staklene bašte, zakišeljavanje okena, puferi u ljudskom organizmu, eutrofikacija, itd.). Kroz praktični deo date su najčešće korišćene laboratorijske metode u hemiji i biohemiji kroz računske i ekperimentalne zadatke, koje se primenjuju u oblasti životne sredine. Na kraju svakog teorijkog poglavalja se nalaze pitanja za proveru znanja i diskusiju. Integrisanje teorijskog i praktičnog dela u jedna udžbenik će studentima olakšati razumevanje i povezivanje gradiva iz ove oblasti. Literatura na koju se autori oslanjaju su savremene knjige priznatih stranih autora koje su prepoznate u nacionalnim programima iz oblasti prirodnih nauka u Republici Srbiji.
Ključne reči: hemija, sredina, singidunum, 2023
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {M. Rikalović, G. Jovanović and I. Jelić}, 
 title   = {Hemija životne sredine},
 publisher = {UNIVERZITET SINGIDUNUM},
 year   = 2023,
 pages   = 320,
 isbn   = {978-86-7912-797-6}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Milena Rikalović
A1 Gordana Jovanović
A1 Ivana Jelić
T1 Hemija životne sredine
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
Unapred formatirani prikaz citata
M. Rikalović, G. Jovanović and I. Jelić, Hemija životne sredine, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2023.