Performanse bežičnih optičkih telekomunikacionih sistema u prisustvu fedinga i interferencije

Mentor Petar Spalević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Postojeći komunikacioni sistem u domenu RF elektromagnetnog spektra nije u mogućnosti da zadovolji sve potrebe brzog i obimnog prenosa podataka, koje se javljaju usled ekspanzije i sve veće upotrebe IoT uređaja, 5G i B5G mreža, kao i raznovrsnih aplikacija i multimedijalnog sadržaja. Optička bežična komunikacija (OWC), koja koristi veliki opseg nelicenciranog dela spektra, se pokazala kao dobra alternativa za ublažavanje nedostataka konvencionalnog sistema za prenos podataka koji radi u RF domenu.
FSO (Free Space Optics) tehnologija predstavlja jednu od vrsta optičkih bežičnih komunikacija, ima veliku upotrebu u LAN i MAN mrežama , bežičnom video nadzoru, koristi se u medicinske svrhe, u svemirskoj komunikaciji, za rešavanje problema poslednje milje itd. Primena bežičnih komunikacija, znatno može da doprinese performansama sistema, i to u smislu spektralne i energetske efikasnosti kao i u smislu pouzdanosti.
U disertaciji je u cilju utvrđivanja optimalnog scenarija prijema signala, kao i određivanja optimalnih vrednosti parametara takvog prenosa, izvršena analiza karakteristika bežičnog optičkog prenosa signala u prisustvu turbulencije i efekta greške pozicioniranja, koji se odvija pod kompozitnim uticajem navedenih smetnji. Za posmatrane scenarije prenosa razmatrane su standardne mere performansi sistema, kao što su srednja verovatnoća greške po bitu, posmatrana za odgovarajuće modulacione formate, kao i verovatnoća otkaza. Predstavljena su analitička i numerička rešenja problema, a uticaji pojedinih parametara sistema na performanse bežičnog optičkog prenosa prikazani su i grafički.
Ključne reči FSO (Free Space Optics) komunikacija, feding, interferencija, osenčeni Chi-kvadrat model optičkog kanala, hibridna RF/FSO komunikacija.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Milosavljević-2022-phd,
  author = {Bojana Milosavljević}, 
  title  = {Performanse bežičnih optičkih telekomunikacionih sistema u prisustvu fedinga i interferencije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Bojana Milosavljević
T1 Performanse bežičnih optičkih telekomunikacionih sistema u prisustvu fedinga i interferencije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
B. Milosavljević. (2022). Performanse bežičnih optičkih telekomunikacionih sistema u prisustvu fedinga i interferencije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd