Evaluacija investicionih performansi portfolija sastavljenih od tematskih I sektorskih investicionih fondova na tržištu akcija u SAD-u

Mentor Nikola Stakić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Rad ima dvostruko postavljene ciljeve. Naučni cilj istraživanja je dekomponovanje, analiziranje i interpretiranje investicionih performansi hipotetičkih portfolija sastavljenih od investicionih fondova sa definisanim univerzumima akcija, na osnovu zvanično naznačenih investicionih strategija. Društveni cilj istraživanja je prezentovanje adekvatne metodologije za evaluaciju investicionih performansi, koja bi bila osnov za postavljanje regulatornih standarda, ali isto tako i pružila vrednost za široku bazu internih i eksternih činioca. Primenjena metodologija istraživanja podrazumevala je dve grupe modela za pripisivanje investicionih performansi, a to su faktorski, kao i modeli bazirani na imovini. U okviru prvopomenute grupe korišćeni su: model za vrednovanja kapitalne aktive, trofaktorski Fama-French model, Carhart model i petofaktorski Fama-French model. U okviru drugopomenute grupe korišćeni su Brinson-Hood-Beebower i Brinson-Fachler modeli, kao i geometrijski modeli. Istraživanje koje se bavi tematskim investicionim fondovima obuhvatilo je 240 pojedinačnih fondova u Sjedinjenim Američkim Državama. Investicioni fondovi su analizirani na individualnom nivou, ali i na nivou portfolija na osnovu 2x2 matrice tržišne kapitalizacije i investicionog stila. Svaki od analiziranih portfolija sastavljen je od 60 investicionih fondova date investicione tematike. Korišćenjem faktorskih modela otkriveni su faktori koji su prevladali na tržištu. Takođe, korišćenjem modela baziranih na imovini potvrđeni su rezultati faktorskih modela za dominantan investicioni stil. Za sve posmatrane faktore bilo je moguće utvrditi uticaj na portfolije investicionih fondova i pojedinačne investicione fondove. Uticaji faktora koji su u skladu sa očekivanjima inicijalnih originalnih modela su: tržišna premija, veličina kompanije, momentum, kao i profitabilnost kompanije. Uticaji faktora koji nisu u skladu sa očekivanjima inicijalnih originalnih modela su: investicioni stil i konzervativnost investiranja kompanije. Rezultati pripisivanja investicionih performansi takođe su ukazali na heterogenost ostvarenih dodatnih prinosa, posmatranih po sektorima. Postoji i prisustvo momentuma u ostvarenim dodatnim prinosima po sektorima. Ovakvi rezultati sugerišu da postoje određeni aspekti investicione filozofije koji su pretočeni u investicione strategije koji nisu samo rezultat pasivnog praćenja sektora na osnovu ostvarivanja izloženosti. Na osnovu rebalansirana portfolija, u slučaju istraživanja na godišnjem nivou, bilo je moguće značajno unaprediti prinose ukoliko se može predvideti prisustvo dominantnog investicionog stila na tržištu. Tome idu u prilog rezultati na osnovu izloženosti tematskim investicionih fondova i godišnji efekti sektorske alokacije u istraživanju namenjenom sektorskim investicionim fondovima. Analizom ostvarene izloženosti prema posmatranim faktorima, kao i analizom same strukture portfolija bilo je moguće utvrditi pojavu eventualnih nekonzistentnosti u odnosu na navedene investicione strategije. Na osnovu analize rezultat istraživanja zaključeno je da postoji visok nivo konzistentnosti na portfolio i individualnom nivou na osnovu uticaja faktora iz primenjenih modela. Primena modela baziranih na imovini, koji koriste podatke o strukturi portfolija i investicionog repera, omogućila je da se dobiju rezultati koji mogu biti od veće koristi budući da se mogu bolje uskladiti sa procesom donošenja investicionih odluka. Komplementarnost primene faktorskih modela sa modelima baziranim na imovini omogućila je da se potvrde pojedini prisutni trendovi na tržištu, ali je i dala uvid u aspekte koji nisu bili mogući putem samo korišćenja faktorskih modela. Nedostaci aritmetičkih modela za pripisivanje investicionih performansi baziranih na višestrukim periodima, prevaziđeni su primenom geometrijskih modela. To je rezultiralo uspešnim povezivanjem višeperiodičnih prinosa putem modela za geometrijsko pripisivanja, bez reziduala. Time je obezbeđena konzistentnost efekata pripisivanja po osnovu različitih perioda prikazivanja.
Ključne reči Evaluacija investicionih performansi, Pripisivanje investicionih performansi, Faktorski modeli za pripisivanje, Modeli bazirani na imovini, Investicioni fondovi
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Korenak-2022-phd,
  author = {Boris Korenak}, 
  title  = {Evaluacija investicionih performansi portfolija sastavljenih od tematskih I sektorskih investicionih fondova na tržištu akcija u SAD-u},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Boris Korenak
T1 Evaluacija investicionih performansi portfolija sastavljenih od tematskih I sektorskih investicionih fondova na tržištu akcija u SAD-u
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
B. Korenak. (2022). Evaluacija investicionih performansi portfolija sastavljenih od tematskih I sektorskih investicionih fondova na tržištu akcija u SAD-u (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd