Aspekti komunikacije u savremenom timskom liderstvu

Mentor Aleksandar Fatić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Osnovna teza ovog rada jeste da komunikacija predstavlja bazičnu aktivnost svih praksi u savremenom timskom liderstvu. Vođenje ljudi u timovima ne može se objasniti i razumeti isključivo sa stanovišta ekonomije, sociologije, politikologije ili psihologije. S obzirom na to da latinski koren reči komunikacija, communio, upućuje na zajednicu, slobodno možemo reći da komunikologija kao nauka najbolje pokriva niz odnosa koje ljudi uspostavljaju unutar zajednice kakvu predstavlja radno okruženje, tj. radni tim. Delatnost opštenja koja predstavlja sam temelj komunikacije jeste uspostavljanje zajednice, odnosno društvenosti. U kontekstu komunikacije, saopštiti znači nešto združiti – dovesti svoje delovanje u sklad sa zajednicom i društvenim životom, kao i sa timom. U tom smislu, komunikacija je u svojoj suštini prelaz od individualnog ka kolektivnom.1 Pored navedenog, specifičan oblik komunikacije zavisi od šireg kulturnog i društveno-političkog okruženja u kojem današnji poslovni tim funkcioniše. Naziv rada „Aspekti komunikacije u savremenom timskom liderstvu“ ima za cilj da na najdirektniji način opiše sve radnje, odnose i prakse u vođenju poslovnog tima. Takođe, ne mora se sve o čemu budemo govorili u ovom radu shvatati isključivo u kontekstu poslovanja i radnog okruženja, već i u kontekstu svih drugih društvenih praksi: sportu, umetnosti, obrazovanju i dr. Stoga, timsko liderstvo kao pojam se najšire može objasniti iz ugla komunikologije kao nauke, kroz metode i kanale komunikacije.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Žikić-2021-phd,
  author = {Simona Žikić}, 
  title  = {Aspekti komunikacije u savremenom timskom liderstvu},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Simona Žikić
T1 Aspekti komunikacije u savremenom timskom liderstvu
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Žikić. (2021). Aspekti komunikacije u savremenom timskom liderstvu (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd