Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja

Kandidat:

Mentor: Mladen Veinović

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt:
Moderne kompanije se svakim danom suočavaju sa problemom opterećenosti
velikom količinom informacija i podataka, a što otežava njihovo poslovanje i donošenje
efikasnih poslovnih odluka. Pronalaženje nove suštine primene načina menadžmenta
znanja u smislu efikasnog korišćenja memorije organizacije (znanja), predstavlja sve veću
potrebu kompanija da unaprede svoje poslovanje. Isto tako, zaštita načina pristupanja
memoriji organizacije (znanju kompanije), njegovoj razmeni i upravljanju njime,
kompanije sve više posvećuju pažnju i stavljaju akcenat u svom poslovanju. Primena
koncepta poslovne inteligencije u upravljanju memorije organizacije postaje neizostavan
element strategije uspešnih kompanija. Integrisano automatizovano upravljanje memorijom
organizacije (znanjem jedne kompanije), iako veoma složeno, predstavlja rešenje za
interakciju menadžmenta znanja i informacione tehnologije. Time se stvara mogućnost
potpunog objašnjavanja procesa donošenja odluka u jednoj kompaniji, ali i procesa toka
dokumenata, informacija i podataka. Integrisanim automatizovanim upravljanjem
memorijom organizacije, kompanija ostvaruje mogućnost dobijanja detaljnih podataka na
osnovu kojih je olakšano konkretno poslovno odlučivanje. Takođe, ovde se javlja i zahtev
za zaštitu jednog takvog integrisanog automatizo vanog procesa. U skladu sa određenim i
usvojenim međunarodnim standardima (ISO 27001), menadžment u ovakvom sistemu
kakav je memorija organizacije treba da osigura efikasnu implementaciju, praćenje i
unapređenje sistema za rukovanje bezbednošću memorije organizacije.
Zaštita i bezbednost memorije organizacije kroz kriptografska rešenje treba da
zadovolji balans između zahteva korisnika, funkcionalnosti unutar memorije organizacije i
potrebe zaštite osetljivih podataka i čuvanje njihovog integriteta. Ovakav integrisani
automatizovani proces upravljanja memorijom organizacije predstavlja jedno rešenje koje
bi svoju upotrebu moglo da nađe kako u oblasti učenja inteligentnih sistema, tako i u
postojećim sistemima savremenog poslovnog odlučivanja. Jedan od predloženog načina
rešenja zaštite integrisanog sistema za proces upravljanja memorijom organizacije u ovom
radu biće i mogućnost snimanja u šifrovanom obliku, čime podaci postaju dostupni samo
kroz informacioni sistem kompanije. U ovom radu biće predstavljeno sopstveno
kriptografsko rešenje zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja.
Pristup dokumentima i podacima će imati samo ovlašćeni korisnici sistema na osnovu
definisanih dozvola pristupa. Autentičnost dokumenata i njihova nepromenljivost bi se
obezbedila pomoću digitalnih potpisa, što predložena kriptografska rešenja obezbeđuju u
skladu sa aktuelnim zakonskim propisima za elektronski dokument. Isto tako, biće
razmotreni principi i modeli koji obezbeđuju i zaštitu podataka i privilegovan pristup
podacima, a sve u cilju donošenja odluka zasnovanih na memoriji organizacije. Najbolji
primer za ovakvu analizu su bezbednosno-informativne agencije, a brojni su primeri, kako
dobrih organizacija, tako i propusta u njihovom radu.
Ključne reči: kriptografija, zaštita podataka, memorija organizacije, menadžment znanja, algoritam, napad, simetrično i asimetrišno šifrovanje, digitalni potpis.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Dragan Savić}, 
  title  = {Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dragan Savić
T1 Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Savić. (2021). Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd