Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja

Mentor Mladen Veinović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Moderne kompanije se svakim danom suočavaju sa problemom opterećenosti
velikom količinom informacija i podataka, a što otežava njihovo poslovanje i donošenje
efikasnih poslovnih odluka. Pronalaženje nove suštine primene načina menadžmenta
znanja u smislu efikasnog korišćenja memorije organizacije (znanja), predstavlja sve veću
potrebu kompanija da unaprede svoje poslovanje. Isto tako, zaštita načina pristupanja
memoriji organizacije (znanju kompanije), njegovoj razmeni i upravljanju njime,
kompanije sve više posvećuju pažnju i stavljaju akcenat u svom poslovanju. Primena
koncepta poslovne inteligencije u upravljanju memorije organizacije postaje neizostavan
element strategije uspešnih kompanija. Integrisano automatizovano upravljanje memorijom
organizacije (znanjem jedne kompanije), iako veoma složeno, predstavlja rešenje za
interakciju menadžmenta znanja i informacione tehnologije. Time se stvara mogućnost
potpunog objašnjavanja procesa donošenja odluka u jednoj kompaniji, ali i procesa toka
dokumenata, informacija i podataka. Integrisanim automatizovanim upravljanjem
memorijom organizacije, kompanija ostvaruje mogućnost dobijanja detaljnih podataka na
osnovu kojih je olakšano konkretno poslovno odlučivanje. Takođe, ovde se javlja i zahtev
za zaštitu jednog takvog integrisanog automatizo vanog procesa. U skladu sa određenim i
usvojenim međunarodnim standardima (ISO 27001), menadžment u ovakvom sistemu
kakav je memorija organizacije treba da osigura efikasnu implementaciju, praćenje i
unapređenje sistema za rukovanje bezbednošću memorije organizacije.
Zaštita i bezbednost memorije organizacije kroz kriptografska rešenje treba da
zadovolji balans između zahteva korisnika, funkcionalnosti unutar memorije organizacije i
potrebe zaštite osetljivih podataka i čuvanje njihovog integriteta. Ovakav integrisani
automatizovani proces upravljanja memorijom organizacije predstavlja jedno rešenje koje
bi svoju upotrebu moglo da nađe kako u oblasti učenja inteligentnih sistema, tako i u
postojećim sistemima savremenog poslovnog odlučivanja. Jedan od predloženog načina
rešenja zaštite integrisanog sistema za proces upravljanja memorijom organizacije u ovom
radu biće i mogućnost snimanja u šifrovanom obliku, čime podaci postaju dostupni samo
kroz informacioni sistem kompanije. U ovom radu biće predstavljeno sopstveno
kriptografsko rešenje zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja.
Pristup dokumentima i podacima će imati samo ovlašćeni korisnici sistema na osnovu
definisanih dozvola pristupa. Autentičnost dokumenata i njihova nepromenljivost bi se
obezbedila pomoću digitalnih potpisa, što predložena kriptografska rešenja obezbeđuju u
skladu sa aktuelnim zakonskim propisima za elektronski dokument. Isto tako, biće
razmotreni principi i modeli koji obezbeđuju i zaštitu podataka i privilegovan pristup
podacima, a sve u cilju donošenja odluka zasnovanih na memoriji organizacije. Najbolji
primer za ovakvu analizu su bezbednosno-informativne agencije, a brojni su primeri, kako
dobrih organizacija, tako i propusta u njihovom radu.
Ključne reči kriptografija, zaštita podataka, memorija organizacije, menadžment znanja, algoritam, napad, simetrično i asimetrišno šifrovanje, digitalni potpis.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Savić-2021-phd,
  author = {Dragan Savić}, 
  title  = {Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dragan Savić
T1 Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Savić. (2021). Kriptografska rešenja zaštite memorije organizacije sa stanovišta menadžmenta znanja (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd