Uloga i značaj motivacije zaposlenih u poslovnoj politici hotelskih preduzeća

Mentor Slobodan Čerović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Apstrakt
Uzimajući u obzir praktične i teorijske probleme fenomena motivacije nameće se pitanje da li je dovoljno da se organizacije isključivo fokusiraju na upravljanje motivacijom sa aspekta novčanih podsticaja i ekstrinzičkih faktora kako bi poboljšali radni učinak i zadovoljstvo poslom zaposlenih. Teorija samodeterminacije kao polazna osnova ove disertacije ukazuje na postojanje različitih tipova motivacije koji se razlikuju prema stepenu samoodređenosti. U skladu sa njenim postavkama različiti tipovi motivacije su raspoređeni na motivacionom kontinuumu. Na jednom kraju kontinuuma se nalazi najautonomniji, odnosno najodređeniji tip motivacije – intrinzička motivacija. Nasuprot njoj na drugom kraju kontinuuma se nalazi amotivacija odnosno nemotivisanost. Između ova dva tipa motivacije nalaze se različiti oblici ekstrinzičke motivacije koji se takođe razlikuju prema stepenu autonomije i samoodređenosti. U okviru ove disertacije predstavljena je primenljivost osnovnih postulata Teorije samodeterminacije na uzorku zaposlenih u hotelijerstvu u Republici Srbiji sa ciljem unapređenja motivacionih tehnika i metoda. Autor razmatra u kojoj meri faktori socijalnog okruženja poput radne klime i vrste posla utiču na strukturu motivacije (autonomna/kontrolisana/amotivacija), a preko nje i na zadovoljstvo poslom i psihičko blagostanje pojedinca. Istraživanje je sprovedeno na uzorku zaposlenih u hotelima sa 4 i 5 zvezdica u Beogradu. Prikupljeni podaci su obrađeni primenom statističkog programa SPSS, verzija 23. Za analizu podataka koristili smo: deskriptivnu analizu (aritmetičku sredinu, standardnu devijaciju), Kronbahov Alfa-koeficijent za utvrđivanje pouzdanosti korišćenih skala na ispitivanom uzorku i statistiku zaključivanja. U cilju ispitivanja povezanosti kao i razlika po merenim svojstvima korišćeni su Pirsonov koeficijent korelacije, T-test i analiza varijanse. Istraživanje sprovedeno u ovoj disertaciji potvrđuje primenljivost postulata Teorije samodeterminacije na radni kontekst.
Ključne reči intrinzička motivacija, ekstrinzička motivacija, bazične psihološke potrebe, motivacija za rad
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Stanišić-2021-phd,
  author = {Nataša Stanišić}, 
  title  = {Uloga i značaj motivacije zaposlenih u poslovnoj politici hotelskih preduzeća},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Nataša Stanišić
T1 Uloga i značaj motivacije zaposlenih u poslovnoj politici hotelskih preduzeća
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
N. Stanišić. (2021). Uloga i značaj motivacije zaposlenih u poslovnoj politici hotelskih preduzeća (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd